Γεωργικοί σύμβουλοι – Προδημοσιεύτηκε η Πρόσκληση

2 Νοεμβρίου, 2021
16102021 5

Εντός του Δεκεμβρίου 2021, θα προχωρήσει το ΥπΑΑΤ στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Mέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020, για την επιλογή πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) που θα λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών.

Oι γεωργοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές εθελοντικά, αλλά τα οφέλη συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικά, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, καθώς και η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς.

Ποσά στήριξης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ύψος της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας Περιφέρειας, με τους εξής όρους:

  • Κόστος 1: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).
  • Κόστος 2: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί εντός των διοικητικών ορίων της και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση του παρόχου βρίσκεται σε αυτό.
  • Κόστος 3: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.
  • Κόστος 4: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.

Τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 είναι: Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νάξος, Ρόδος, Σάμος, Χίος.

Δεν λαμβάνονται υπόψη η Εύβοια, λόγω εγγύτητας και διασύνδεσης με την ηπειρωτική Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, ως εξ ολοκλήρου μία Περιφέρεια.

Το ποσό στήριξης για κάθε είδος συμβουλής και ανά κατηγορία κόστους ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΚΟΣΤΟΣ 2 ΚΟΣΤΟΣ 3 ΚΟΣΤΟΣ 4
Σ.1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.1.2. Πρασίνισμα 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.1.3. ΣΟΔ / Agro 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης 846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
Σ.2.2. Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ2.3. Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.3.1. ΟΦΠ 846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά 570 € 603 € 895 € 928 €
Σ.6.1. Καινοτομία / Εκσυγχρονισμός / ΤΠΕ 846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί 846 € 879 € 1.171 € 1.204 €
Σ.6.4. Καθετοποίηση 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €
Σ.6.5. Προσανατολισμός στην αγορά 708 € 741 € 1.033 € 1.066 €

Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση, κατά το ποσό που προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €
Εδαφολογική 40 €
Φυλλοδιαγνωστική 16 €
Νερό 28 €
Υπολ. φυτοπροστασίας 121 €
Κρέας 56 €
Γάλα 60 €

Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Όπως πάντα σας περιμένει απόλυτα ενημερωμένος ο δικός σας Φορέας πιστοποίησης Agrohorizon ΙΚΕ, Μπαλλή Κυριακή & Συνεργάτες!!!