Γεωργικοί σύμβουλοι – Προδημοσιεύτηκε η Πρόσκληση

2 Νοεμβρίου, 2021

Εντός του Δεκεμβρίου 2021, θα προχωρήσει το ΥπΑΑΤ στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπο-Mέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020, για την επιλογή πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) που θα λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών.

Oι γεωργοί έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις συμβουλές εθελοντικά, αλλά τα οφέλη συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικά, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους, καθώς και η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς.

Ποσά στήριξης

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ύψος της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας Περιφέρειας, με τους εξής όρους:

  • Κόστος 1: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).
  • Κόστος 2: η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί εντός των διοικητικών ορίων της και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση του παρόχου βρίσκεται σε αυτό.
  • Κόστος 3: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.
  • Κόστος 4: η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.

Τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 είναι: Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νάξος, Ρόδος, Σάμος, Χίος.

Δεν λαμβάνονται υπόψη η Εύβοια, λόγω εγγύτητας και διασύνδεσης με την ηπειρωτική Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, ως εξ ολοκλήρου μία Περιφέρεια.

Το ποσό στήριξης για κάθε είδος συμβουλής και ανά κατηγορία κόστους ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΟΣΤΟΣ 1ΚΟΣΤΟΣ 2ΚΟΣΤΟΣ 3ΚΟΣΤΟΣ 4
Σ.1.1.Πολλαπλή συμμόρφωση570 €603 €895 €928 €
Σ.1.2.Πρασίνισμα570 €603 €895 €928 €
Σ.1.3.ΣΟΔ / Agro570 €603 €895 €928 €
Σ.2.1.Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης846 €879 €1.171 €1.204 €
Σ.2.2.Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων570 €603 €895 €928 €
Σ2.3.Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων570 €603 €895 €928 €
Σ.3.1.ΟΦΠ846 €879 €1.171 €1.204 €
Σ.4.1.Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή708 €741 €1.033 €1.066 €
Σ.4.2.Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία708 €741 €1.033 €1.066 €
Σ.4.3.Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας708 €741 €1.033 €1.066 €
Σ.5.1.Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή570 €603 €895 €928 €
Σ.5.2.Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά570 €603 €895 €928 €
Σ.6.1.Καινοτομία / Εκσυγχρονισμός / ΤΠΕ846 €879 €1.171 €1.204 €
Σ.6.2.Μείωση κόστους παραγωγής708 €741 €1.033 €1.066 €
Σ.6.3.Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί846 €879 €1.171 €1.204 €
Σ.6.4.Καθετοποίηση708 €741 €1.033 €1.066 €
Σ.6.5.Προσανατολισμός στην αγορά708 €741 €1.033 €1.066 €

Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση, κατά το ποσό που προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €
Εδαφολογική40 €
Φυλλοδιαγνωστική16 €
Νερό28 €
Υπολ. φυτοπροστασίας121 €
Κρέας56 €
Γάλα60 €

Το ποσό στήριξης δεν υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή και το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Όπως πάντα σας περιμένει απόλυτα ενημερωμένος ο δικός σας Φορέας πιστοποίησης Agrohorizon ΙΚΕ, Μπαλλή Κυριακή & Συνεργάτες!!!