Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα (Δράση 4.1.2)

30 Αυγούστου, 2021
Irrigation Scaled 1

Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα.

Ενεργεή αποτελεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στη ∆ράση 4.1.2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία αφορά στη συγχρηµατοδότηση επενδύσεων γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυσικών και νοµικών προσώπων.

Σκοπός του μέτρου αυτού είναι η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης, ώστε να εξοικονομηθεί νερό μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά σώματα και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτό έχει εξειδικευτεί στην εθνική νομοθεσία, ή ομάδες αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Θα παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Τα σχέδια θα είναι μέχρι 150.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να υπάρξει ένα εύλογο κόστος ανά στρέμμα, αναλόγως την καλλιέργεια.

Όσον αφορά την ενίσχυση, θα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 75%, θα είναι ανάλογη:

 1. Με την ποιότητα των υπόγειων υδάτων (καλή ή λιγότερο καλή),
 2. Με την δυνητική εξοικονόμηση ύδατος που πετυχαίνει ο αγρότης µε την επένδυση
 3. Την Περιφέρεια.

Στα δικαιολογητικά θα περιλαμβάνεται και µία περιβαλλοντική μελέτη, θα υπάρχει άδεια ύδατος για το χωράφι που αφορά την επένδυση και θα εγκατασταθούν υδρομετρητές υποχρεωτικά.

Δίνει προτεραιότητα σε επενδύσεις από υδροβόρες καλλιέργειες, βαμβάκι, µηδική και στη δενδροκαλλιέργεια και περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά .

Σύµφωνα µε την υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση, συνολικά στο Μέτρο σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΥΑ, επιλέξιµες είναι οι εξής δαπάνες:

Ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες :

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος: σε αρδευτικά συστήµατα, δεξαµενές όγκου έως 500 κ.µ. (όπως πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όµβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης. Επίσης καλύπτεται µηχανολογικός εξοπλισµός που αποσκοπεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισµό) και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης. Οι ολοκληρωµένες λύσεις αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαµβάνουν δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, δικτύου µετεωρολογικών δεδοµένων, εγκατάστασης δοµηµένης καλωδίωσης ή ασύρµατου δικτύου, αισθητήρες, αυτοµατοποιηµένος έλεγχος συστηµάτων άρδευσης.
 • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις: νέες γεωτρήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της απαραίτητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό αντλιοστάσιο), επιµέρους εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά, αλλαγή αντλίας, εγκατάσταση υδροµετρητή). Επιπλέον επιδοτούνται δεξαµενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιµεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστηµάτων της εκµετάλλευσης.
 • Γενικές Δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων).

Μη επιλέξιμες επενδύσεις :

 • Τα ενεργοβόρα συστήματα υψηλής πίεσης, «κανόνια» (εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης)
 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

Το εύλογο κόστος (δηλαδή η µέγιστη δαπάνη που θα λαµβάνεται υπόψη για την επιδότηση) σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών , θα έχει ως εξής:

1. Στάγδην άρδευση:
 • Αροτραίες καλλιέργειες: 170 ευρώ το στρέµµα.
 • ∆έντρα κανονικής φύτευσης: 220 ευρώ το στρέµµα.
 • ∆έντρα πυκνής φύτευσης: 300 ευρώ το στρέµµα.
 • Αµπελώνες: 410 ευρώ το στρέµµα.
 • Λαχανικά αχανικών ή ανθέων υπαίθρου: 255 ευρώ το στρέµµα.
 • ∆εξαµενές: Νερού τσιµεντένιες έως 500 κ.µ: 105 ευρώ/κ.µ.
 • Γεννήτριες πετρελαίου: Από 2.350 ευρώ για τα 8 KVA. Το ποσό αυτό βαίνει αυξανόµενο όσο ανεβαίνει η ισχύς και φτάνει µέχρι τα 6.000 ευρώ για 26-30 KVA.
2. ∆απάνες γεώτρησης:

Γεώτρηση χωρίς δοκιµαστική άντληση, 90 ευρώ ανά µέτρο και µε δοκιµαστική άντληση 96,5 ευρώ ανά µέτρο.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες προσαυξάνονται κατά 15% µε τεκµηρίωση τεχνικών χαρακτηριστικών στον φάκελο.

Επιλεξιμότητα, λοιπά

Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει :

 • να πληρούν τους γενικούς όρους επιλεξιμότητας όταν πρόκειται για άρδευση, με κυριότερο όρο την ύπαρξη άδειας χρήσης νερού κατά την αίτηση ενίσχυσης επενδυτικού, με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος στην αγροτική εκμετάλλευση. Επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε υφιστάμενη εγκατάσταση και επηρεάζουν αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή επενδύσεις για τη χρήση ανακυκλούμενων υδάτων εξαιρούνται των όρων και υποχρεώσεων αυτών.
 • τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
 • να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
 • να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.

ΓΕΩΠΟΝΟΙ: ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

& ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ