Ενημέρωση

Home Δημοσιότητα Άρθρα - Δημοσιεύσεις Σχέδια Βελτίωσης 2022 του ΠΑΑ 2014-2022

Μέτρο 4 – Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)

 • 1. Στόχος
 • Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε αγροτικό επίπεδο μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης. Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών, ενισχύοντας σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και συμβάλλοντας στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, η εφαρμογή Καινοτομικών μηχανημάτων και Γεωργίας Ακριβείας καθώς και η επένδυση στην Εξοικονόμηση ύδατος, θα συμβάλλουν στη εξοικονόμηση ενέργειας και στην αύξηση της αποδοτικότητας στη γεωργία. Γενικά, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να συμβάλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την αλλαγή του κλίματος.
 • 2. Σε ποιους απευθύνεται – Δικαιούχοι
 • Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν: φυσικά και νομικά πρόσωπα, αιτήσεις θα μπορούν να κάνουν επαγγελματίες γεωργοί και δικαιούχοι του Μέτρου Νέων Αγροτών. Σε επίπεδο φυσικών προσώπων απαραίτητο κριτήριο είναι να είναι ηλικίας 18 έως 61 ετών που διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα. Έμφαση θα δοθεί στους Νέους Αγρότες. Σε επίπεδο νομικών προσώπων (εταιρείες όχι όμως ομάδες και συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις) προϋπόθεση αποτελεί η κύρια δραστηριότητά τους να είναι η άσκηση της γεωργίας – κτηνοτροφίας, όπου ο νόμιμος εκπρόσωπος τους να διαθέτει επαρκή επαγγελματική ικανότητα. Το μέγεθος της υποψήφιας εκμετάλλευσης να είναι πάνω από 12.000 ευρώ που προκύπτει από το ΟΣΔΕ βάσει τυπικών δεικτών.
 • 3. Προϋπολογισμός
 • Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει για φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι 130.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και τη μελισσοκομία και έως 200.000 ευρώ για την κτηνοτροφία.
 • 4. Βασικοί πυλώνες του προγράμματος
 • Η Δράση 4.1.5 που θα προκηρυχθεί θα συνεισφέρει σε όλους τους εγκάρσιους στόχους καινοτομία, περιβάλλον και κλιματική ενώ θα βασίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες της Ένωσης και περιοχές εστίασης :
 • Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης. Ενδεικτικές δαπάνες που περιλαμβάνονται:
  • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
  • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
  • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
  • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)
 • Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατοςΠαρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Ενδεικτικές δαπάνες που περιλαμβάνονται:
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος
  • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
  • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)
 • Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μια γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ενδεικτικές δαπάνες που περιλαμβάνονται:
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
  • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)
  • Αφορούν θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων.
 • Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μιας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και τις τρείς δράσεις.
 • Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη, θα πρέπει:

  • να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
  • τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
  • να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

Ποσοστά Επιδότησης

Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού:

 • Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών με επαγγελματική εμπειρία ή δικαιούχοι μέτρου Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%
 • Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.
 • Δηλ. στη Κεντρ. Μακεδονία οι Νέοι γεωργοί 60% και οι Παλαιοί γεωργοί 60% στις ορεινές και 50% στις περιοχές με μειονεκτήματα , καθώς και στις κανονικές περιοχές.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι τριανταέξι (36) μήνες. Τα Σχέδια Βελτίωσης αναμένεται να ανοίξουν από την Άνοιξη και έως τέλος του 2022 (ενημέρωση 30/1/2022) Με εκτίμηση, Γεωπόνοι Μπαλλή Κυριακή & Μπαλατσός Κωνσταντίνος

Θέλετε αναλυτική ενημέρωση;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.