Άτοκο Δάνειο για Αγορά Γης

28 Ιανουαρίου, 2019
Agrotes1 1024x576

Untitled 3

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αγρότες και νέους κτηνοτρόφους ηλικίας από 18 έως 40 ετών, που επιθυμούν να αποκτήσουν τα δικά τους κτήματα. Το δικαιούνται όλοι οι αγρότες-κτηνοτρόφοι φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του αγρότη.

Το πρόγραμμα της Επιδότησης Επιτοκίου στα δάνεια αγοράς γεωργικής γης, τρέχει σταθερά όλο το έτος, ανεξαρτήτως λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων που προκηρύσσονται ανα περιόδους.

Το δάνειο είναι μακροπρόθεσμο.

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Πρέπει να  πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του επαγγελματία Αγρότη, Νέου Αγρότη, Νεοεισερχόμενου Νέου Αγρότη, που δεν έχει υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας του.

Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνίας γεννήσεως λαμβάνεται υπ’ όψη η 1η  Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους.

 

Β) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

  • Η αγορά γης για την δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.
  • Η αγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται η εφάπτονται στην υφισταμένη αγροτική, ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει και σκαρίφημα στο οποίο θα φαίνεται η θέση των ήδη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων, καθώς και η θέση του προς αγορά αγροτεμαχίου, το οποίο θα πρέπει να εφάπτεται με τα ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, μαζί με τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.
  • Η αγορά συνδέεται άμεσο με το επενδυτικό πρόγραμμα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

Γ) ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Το δάνειο είναι μακροπρόθεσμο και η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης ανέρχεται έως τις 40.000€ στις ορεινές & μειονεκτικές περιοχές και έως τις 25.000€ για τις πεδινές περιοχές.

  • Για  μονίμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τα δάνεια είναι άτοκα (επιδότηση επιτοκίου 100%)
  • Για Νέους Αγρότες μονίμους κατοίκους λοιπών περιοχών, το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται κατά 70% (σε σχέση με τα επιτόκια των αντιστοίχων δανείων της Τράπεζας Πειραιώς, Εθνικής κ.α.).

 

Δ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν ενοικιάσει ιδιόκτητα αγροτεμάχια σε τρίτους, δεν κρίνονται δικαιούχοι του προγράμματος. Στο περιορισμό αυτό δεν υπόκειται η περίπτωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει συνάψει σύμβαση χρησιδανείου.

 

Ε) ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Ο δανειοδοτούμενος αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάρκεια 10 ετών να διατηρήσει την ιδιότητα του αγρότη, να παραμείνει μόνιμος κάτοικος των αγροτικών περιοχών και να διατηρήσει στην κατοχή του το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκε.

ΣΤ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Πρωταρχική κίνηση του υποψηφίου είναι να προσεγγίσει την τράπεζα της επιλογής του ώστε να εξασφαλίσει την έγκριση του δανείου. Η τράπεζα θα προχωρήσει αφού εξετάσει τα οικονομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και αφού προεκτιμήσει την προοπτική και δυνατότητά του να καταβάλλει τις δόσεις του δανείου.

Επισημαίνεται ακόμη ότι το ύψος του δανείου ανέρχεται έως και το 80% της αξίας του αγροτεμαχίου, επομένως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλύψει με ίδια συμμετοχή τουλάχιστον το 20% της αξίας του αγροτεμαχίου.

Α. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις ενισχύσεις του μέτρου θα πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, αίτηση με φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση ότι στο πρόσωπο τους συντρέχει η ιδιότητα του νέου ή νεοεισερχόμενου νέου αγρότη

2. Συνοπτική μελέτη σε δύο αντίγραφα από την οποία θα προκύπτουν:

– Η υφιστάμενη κατάσταση της εκμετάλλευσης (τρόπος κατοχής, έκταση, τρόπος αξιοποίησης)

– Αιτιολόγηση της αγοράς του αγροτεμαχίου

– Η θέση, η έκταση, ο τρόπος αξιοποίησης και η αξία του

– Η μελλοντική κατάσταση της εκμετάλλευσης. Η μελέτη συντάσσεται και υπογράφεται από Γεωτεχνικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ

– Αντίγραφο του Συμβολαίου

3. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης γνωμοδοτεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης, υπολογίζει την ισοδύναμη ενίσχυση κεφαλαίου και διαβιβάζει τον φάκελο με το ένα αντίγραφο της μελέτης στην Τράπεζα επιλογής του ενδιαφερόμενου.

Β. Η Τράπεζα, αφού εξετάσει το φάκελο, εγκρίνει (ή απορρίπτει) το δάνειο και καθορίζει τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Γ. Αντίγραφα της έγκρισης, των τοκοχρεωλυτικών δόσεων και της κεφαλαιοποιημένης αξίας της ενίσχυσης, χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σχετική Νομοθεσία

  • Ο Νόμος 2520/97 (ΦΕΚ 173Α΄/97) «Μέτρα για τους νέους Αγρότες και άλλες διατάξεις» και
  • Η με αριθμ. 31958/5542 /24.10.06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1615Β΄/2006) «Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών»

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΛ.2373025020 & 2310365189