Αλλαγές στις Άδειες Ανα/μων Πηγών Ενέργειας 22/05/2010

22 Μαΐου, 2010

Τι αλλάζει στις άδειες για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Xωρίς εκπλήξεις κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που προβλέπει τη δραστική απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης με στόχο να περιοριστεί ο χρόνος έκδοσης των αδειών ως και 4 χρόνια.

Οι ρυθμίσεις κινούνται στο πλαίσιο του προσχεδίου που είχε υποβάλει η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής στα τέλη Μαρτίου, με μόνη ουσιαστική εξαίρεση τις μεταβατικές διατάξεις για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στη ΡΑΕ για θαλάσσια αιολικά πάρκα. Η αίτησή τους θα πρέπει να εξεταστεί από τη ΡΑΕ εντός έξι μηνών από τη ψήφιση του νομοσχεδίου.

Προσδιορισμός 
Πέρα από τις αλλαγές για την έκδοση αδειών, το νομοσχέδιο προσδιορίζει τις εγγυημένες τιμές για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβάνει διατάξεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, καθώς και για την αγορά πετρελαιoειδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στις συμπληρωματικές διατάξεις, περιλαμβάνει ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους μειοψηφίας της ΔΕΗ με μερίδιο άνω του 5% να έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση, αίροντας τη σχετική απαγόρευση, που είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις των επενδυτών, ενώ ήταν και ασύμβατη με το κοινοτικό δίκαιο. 

Ειδικότερα, οι κυριότερες διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Η έκδοση άδειας παραγωγής αφορά πλέον στην τεχνοοικονομική επάρκεια του έργου, εκδίδεται από τη ΡΑΕ εντός δύο μηνών και αποσυνδέεται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Συγχωνεύονται σε μία ενιαία διαδικασία η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). Οι τασσόμενες προθεσμίες για την έκδοση των γνωμοδοτήσεων θεωρούνται στο σύνολό τους ως αποκλειστικές, με αποτέλεσμα μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευσή τους να χορηγείται η απόφαση ΕΠΟ.

Μέρος των εσόδων από το ειδικό τέλος παραγωγού ΑΠΕ υπέρ των ΟΤΑ θα καταβάλλεται απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές της περιοχής όπου εγκαθίστανται οι ΑΠΕ, ενώ μέρος του τέλους υπέρ ΕΡΤ θα αποδίδεται στον ΔΕΣΜΗΕ.

Συνίσταται στο υπουργείο ΠΕΚΑ αυτοτελής Υπηρεσία ΑΠΕ ως “one stop shop”

Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής τα φωτοβολταϊκά και οι σταθμοί βιομάζας, βιοκαυσίμων, βιoαερίου ως 1 MW. Επίσης τα αιολικά ως 100kW, τα γεωθερμικά ως 0,5MW, τα ΣΗΘΥΑ ως 1 ΜWe, AΠΕ και ΣΗΘΥΑ ως 5 MW που δεν συνδέονται στο δίκτυο, ή εγκαθίστανται για εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς λόγους.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης απόφασης ΕΠΟ οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί και οι ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτήρια, ή άλλες δομικές κατασκευές ή μέσα σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές. Η εξαίρεση δεν ισχύει σε περίπτωση γειτνίασης δύο σταθμών ΑΠΕ σε απόσταση μικρότερη των 150 μ., σε γήπεδα εντός περιοχών Natura κ.λπ.

Όσοι εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά στη στέγη απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους υπέρ ΑΠΕ.

Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα εγκαθίστανται κατόπιν μελέτης και διαγωνισμού που διενεργεί το ΥΠΕΚΑ. Όσες αιτήσεις εκκρεμούν, πρέπει να αξιολογηθούν από τη ΡΑΕ εντός 6 μηνών.

Για τις μικρές ανεμογεννήτριες ως 50KW η εγγυημένη τιμή διαμορφώνεται στα 250 ευρώ/MWh και για τα φωτοβολταϊκά στα κτήρια στα 550 ευρώ/MWh.

Kαθορίζεται τρόπος αποζημίωσης μέρους των περικοπών ενέργειας που επιβάλλει ο διαχειριστής στους παραγωγούς αιολικής ενέργειας.

Τέλος, δίδονται κίνητρα για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ που δεν θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα δημόσιας επιχορήγησης.

 

23/04/2010

Πηγή: Ημερησία