Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων – ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

20 Νοεμβρίου, 2018
Greece Agriculture

Ύψος ενίσχυσης: 14.000 ευρώ και δίδεται κατ’ αποκοπή. 

Στόχος του προγράμματος:

Το Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», έχει στόχο τη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων έτσι ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία και η διαχείρισή του εκχωρείται στις Περιφέρειες.

Περιοχές εφαρμογής:

Το υπομέτρο 6.3 εφαρμόζεται στις ίδιες περιοχές με το υπομέτρο 6.1 με τον περιορισμό ότι οι Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες να έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.

Δικαιούχοι:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, (ατομικές ή οικογενειακές), εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ηλικία έως 61 ετών.
 • Ο μέσος όρος τριετίας του ατομικού αγροτικού εισοδήματος να είναι από 0,01 έως και 3.000 ευρώ και του συνολικού οικογενειακού έως και 15.000 ευρώ, προσοχή αυτά κατά περίπτωση αλλάζουν.
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες να έχουν μόνιμο πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους.
 • Έχουν υποβάλλει ΟΣΔΕ κατά το έτος αναφοράς της πρόσκλησης – αίτησης.
 • Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστη παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη σε τυπική απόδοση, βάσει του ΟΣΔΕ) 5.000 € έως μέγιστη 7.999 €.
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο MAAE, Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί.
 • Η γεωργική κλπ. εκμετάλλευση βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας.
 • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας τριών-τεσσάρων ετών το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναλάβει δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής του.

Bασικές Αρχές κριτηρίων επιλογής:

 • Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας,
 • Εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα),
 • Χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),
 • Χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης)
 • Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα, πχ, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).

Η επιλογή δικαιούχων θα γίνει μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και η αξιολόγηση τους θα είναι συγκριτική βάσει σχετικών κριτηρίων επιλογής & επίτευξης ελάχιστου ορίου βαθμολογίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 €/δικαιούχο (όχι κλιμάκωση).

Το ποσό ενίσχυσης δίδεται κατ’ αποκοπή και καταβάλλεται στον δικαιούχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε τουλάχιστον 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού .

Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου:

 • Διάρκεια 3-4 έτη.
 • Έναρξη υλοποίησης εντός 9 μηνών από την έγκριση.
 • Δράσεις – ενέργειες για την οικονομική ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή εν γένει τη διαρθρωτική τους προσαρμογή (π.χ. αύξηση έκτασης, αγορά ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, αναπροσαρμογή παραγωγικής κατεύθυνσης, εξοικονόμηση πόρων κλπ.)
 • Δύναται να τροποποιηθεί έως 2 φορές.

Δεσμεύσεις:

 • Διατήρηση της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη.
 • Απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων , εφόσον δεν τα διαθέτουν, μέσω κατάρτισης του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ (εντός 3 ετών από την έγκριση).
 • Αύξηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας κατά 15 % έως την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Συνδυασμός υπομέτρου 6.3 με λοιπά μέτρα του ΠΑΑ 2014-20

Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3 έχουν:

 • Άμεση πρόσβαση στο υπομέτρο 1.1 (κατάρτιση) σχετικά με την απόκτηση επαρκών επαγγελματικών προσόντων.
 • Προτεραιότητα στα μέτρα–υπομέτρα: 2.1 (Συμβουλευτικές υπηρεσίες), 3.1 (Συστήματα ποιότητας), 9 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών).

Τα παρακάτω υπομέτρα» είναι αμοιβαία αποκλειόμενα:

6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», 6.2 «Εκκίνηση μη γεωργικής δραστηριότητας επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές» και 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Μη επιλέξιμοι ως δικαιούχοι:

Νεοεισερχόμενοι γεωργοί, όσοι έχουν σύζυγο επαγγελματία γεωργό, όταν ο σύζυγος έχει υποβάλλει ΟΣΔΕ κατά το έτος 2017 ή 2018, οι δικαιούχοι των υπομέτρων 6.1 και 6.2 του ΠΑΑ 2014 , οι παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «Νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 και 2000-2006, Ομάδες, Οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών), Νομικά πρόσωπα, Δημόσιοι φορείς.

 

Το Μ 6.3 αναμένεται να προκηρυχθεί έως τέλος του 2018 .

Επικοινωνήστε με το Γραφείο μας έγκαιρα για τον προγραμματισμό και την συγκέντρωση

Εγγράφων, αφού μας στείλετε για προέλεγχο ηλεκτρονικά το ΟΣΔΕ 2018 και το Ε1, Ε3 μαζί με το Εκκαθαριστικό σας .

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ & ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ. επικ.: 2373025020 και 2310365189

& Κινητό: 6977353695