Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, νέα προκήρυξη

7 Σεπτεμβρίου, 2020
 νομος

 

«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, 3η προκήρυξη, 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου.

Παράλληλα ανακοινώθηκε και η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Την ίδια στιγμή σε ισχύ παραμένει η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 30η Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Στο πλαίσιο των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:

 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των 50.000 ευρώ

Τα Είδη Ενισχύσεων κατά κύριο λόγο είναι:

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ποσοστό της ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την Περιφέρεια όπου βρίσκεται ο τόπος εγκατάστασης και κυμαίνεται από 30% έως και 55% ενώ η κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να γίνει με ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και με δάνειο.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 55%.

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις & έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός – Τεχνικές (ειδικές) Εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία Ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Επιπλέον των παραπάνω επιδοτούνται και δαπάνες όπως:

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τις δαπάνες αυτές παρέχεται ενίσχυση 100% και ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% του ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της Οικονομοτεχνικής αναλαμβάνει να σας κατευθύνει στο πλήρη σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, την υποβολή του φακέλου αίτησης υποβολής- οικονομοτεχνικής μελέτης, καθώς και την υποστήριξη, καθοδήγηση στην υλοποίηση του έργου.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ: 2373025020, 6977353695 ή στο email: balikyr@gmail.com