Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 – Υπομέτρο 5.1

9 Δεκεμβρίου, 2020
20520689 1

1) ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

2η Προκήρυξη: «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 205 εκατ. €, εκ των οποίων 200 εκατ. € προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. € αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

α. για μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 150.000 €

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000 €.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.

2) Υπομέτρο 5.1: «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων»

Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών, με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοί γεωργοί. Ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα (και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών) θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μη υπερβαίνουν το 61 έτος ηλικίας κατά την υποβολή της αίτησης, να έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους αναφοράς της πρόσκλησης με επιλέξιμες καλλιέργειες, να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛΓΑ σύμφωνα με τον Ν.3877/2010 όπως ισχύει κάθε φορά και να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Οι ομάδες παραγωγών είναι επιλέξιμες μόνο για τα ενεργητικά συστήματα για την προστασία της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών από τον παγετό.

Ποσά και ποσοστά στήριξης:

  1. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου στις 100.000€.
  2. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών στο 1.000.000€.
  3. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1 Μαρτίου 2021.