Ανοίγουν 14 Προγράμματα Επιδότησης Επενδύσεων

25 Σεπτεμβρίου, 2010

Δεκατέσσερα επιδοτούμενα προγράμματα αναμένεται να “ανοίξουν” μέχρι το τέλος του 2010, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ, χρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια στους τομείς του τουρισμού, της πληροφορικής, των εκδόσεων, του εμπορίου, αλλά και της βιομηχανίας.

Παράλληλα, το ΕΠΑΝ επιδοτεί στελέχη επιχειρήσεων για επιμόρφωση αναφορικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, αλλά και την υιοθέτηση οικολογικών εμπορικών πρακτικών.
Διαβάστε παρακάτω όλες τις πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα, ποιους αφορούν και ποιες δαπάνες επιδοτούνται.

 

1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (DIGI-CONTENT)

Στόχος στήριξης
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων για τη δημιουργία ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά και να ενισχύσει τον τομέα των επιστημών, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εμπλουτίσει το διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο με την ανάπτυξη ψηφιακών εκδόσεων επαυξημένων χαρακτηριστικών (e-books, e-magazines).

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις μιας επιχείρησης για να αιτηθεί επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι:
– Ο κλάδος δραστηριότητας να μην εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De minimis και να ανήκει στους κλάδους των εκδοτικών δραστηριοτήτων, των παρόχων ενημερωτικού περιεχομένου, της διαχείρισης έντυπου και της διαχείρισης και εμπορικής διάθεσης οπτικοακουστικού αρχείου και υλικού.
– Να έχει κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
– Η επιχείρηση να απασχολεί κατ’ ελάχιστο έναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
– Η επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis και υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
– Η επιχείρηση να μην ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008.
– Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες
– Συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ψηφιοποίηση και δημιουργία περιεχομένου (μέχρι 40% του επενδυτικού σχεδίου).
– Υπηρεσίες και εφαρμογές επεξεργασίας, εμπλουτισμού, διαχείρισης και μετατροπής ευρυζωνικού πολυμεσικού περιεχομένου (μέχρι 30% του επενδυτικού σχεδίου).
– Συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διάθεσης ευρυζωνικού πολυμεσικού υλικού σε πολλαπλά κανάλια (μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου).
– Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης του κοινού μέσω διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (μέχρι 15% του επενδυτικού σχεδίου).
– Υπηρεσίες για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου, όπως ενδεικτικά δημιουργία πλάνου εμπορικής εκμετάλλευσης, υπηρεσίες μέτρησης της διάχυσης-διάδοσης του περιεχομένου κτλ. (μέχρι 10% του επενδυτικού σχεδίου). Ο συνδυασμός τουλάχιστον τριών εκ των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός.

Κατηγορίες δαπανών
– Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού: 0% έως 40%.
– Δαπάνες προμήθειας λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή Software as a Service: 40% έως 60%.
– Δαπάνες υπηρεσιών υλοποίησης, προπληρωμένων και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου: 40% έως 60%.

Προϋπολογισμός – ύψος επιδότησης
Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ, με επιδότηση 50%. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

 

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (DIGI-RETAIL)

Στόχος στήριξης
Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου για τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και κυρίως για την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει:
– Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
– Η επιχείρηση να απασχολεί κατ’ ελάχιστο έναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
– Ο κλάδος της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης να μην εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De Minimis και η επιχείρηση να ανήκει στον κλάδο του λιανεμπορίου.
– Η επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις να μην έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis και υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
– Η επιχείρηση να μην ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008.
– Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

Επιλέξιμες δαπάνες
– Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
– Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων.
– Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments).
– Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων.
– Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού.
– Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής.
– Εφαρμογές Business Intelligence.
– Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
– Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών.
– Υπηρεσίες προώθησης, προβολής και διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.
– Δυναμική/εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα.
– Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας.

Κατηγορίες δαπανών
– Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού: 0% έως 40%.
– Δαπάνες προμήθειας λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή Software as a Service: 30% έως 50%.
– Δαπάνες υπηρεσιών υλοποίησης, προπληρωμένων και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου: 40% έως 60%.

Προϋπολογισμός – Ύψος επιδότησης
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 400.000 ευρώ, ενώ ο ελάχιστος είναι 10.000 ευρώ. Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται από 40% έως 60%. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης.

3. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει:
– Να δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού και συγκεκριμένα στους ΚΑΔ 55.1, 55.2 εκτός του 55.20.19 και 55.30.11.
– Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2008.
– Να λειτουργούν νόμιμα διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

Προϋπολογισμός – Ποσοστά επιδότησης
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους από 15.000 έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες
– Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων, ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις (μάξιμουμ 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου).
– Προμήθεια μηχανημάτων και συστημάτων εξοπλισμού (από 60% έως 100% του προϋπολογισμού).
– Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (μάξιμουμ 15% του προϋπολογισμού).
– Αμοιβές συμβούλων (έως 6%).
– Ενημέρωση και προβολή (έως 5%).
Οι προαναφερθείσες δαπάνες θα πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται με τις παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες:
– Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
– Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
– Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
– Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.
– Ενημέρωση και προβολή.

 

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στόχος στήριξης
Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι: ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο συνεδριακός τουρισμός κτλ.
Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι ενδεικτικά:
– Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
– Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.
– Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑΜΕΑ κτλ.).
– Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.
– Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με την τοπική παραγωγή.
– Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
– Η εισαγωγή καινοτομιών.
– Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
– Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ωφελούμενοι
Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, αλλά κατ’ εξαίρεση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας επιτρέπεται να υποβάλουν επενδυτική πρόταση δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού, επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών, τοπικοί σύλλογοι, ιδρύματα κτλ., υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν ως εταίροι σε εταιρικό σχήμα μαζί με τουλάχιστον μία από τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, και η συμμετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 25% του προϋπολογισμού του έργου.

Μορφή στήριξης
Ενισχύονται με άμεση επιχορήγηση επενδυτικά σχέδια ύψους από 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται σε εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης, καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες ενέργειες. Αφορούν δε σε προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας και άλλες δαπάνες.
Ο συνολικός δημόσιος προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 28 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 40%, ενώ επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

 

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Σκοπός προγράμματος
Στόχοι του προγράμματος είναι:
– Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για την προσβασιμότητα στην αγορά χωρίς διακρίσεις.
– Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την εκπαίδευση επιχειρηματιών και εργαζομένων στελεχών σε θέματα συναλλαγής και εξυπηρέτησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ενόψει και της ανάπτυξης σχήματος πιστοποίησης καταστημάτων/επιχειρήσεων φιλικών ως προς την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση καταναλωτών που ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ και υιοθέτηση σωστών πρακτικών εναρμονισμένων με τις κοινοτικές επιταγές.

Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι της δράσης είναι στελέχη επιχειρήσεων.

 

6. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ / ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει να ανταποκριθεί στην ανάγκη πιστοποιημένης -δηλαδή σταθερής και μετρήσιμης- ποιότητας και στις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η ποιότητα αυτή όχι μόνο να διασφαλίζεται, αλλά και να διατηρείται. Μέσα από την κατάρτιση στην πράσινη επιχειρηματικότητα θα επιτευχθεί αποδοχή της και υιοθέτηση με σωστές πρακτικές, συγχρονισμένες με τις κοινοτικές επιταγές.

Ωφελούμενοι
Το πρόγραμμα αφορά σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και τομέων σε όλη την επικράτεια, με έμφαση κυρίως στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και σε κλαδικούς και επιχειρηματικούς συνδέσμους και ενώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

 

7. ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ

Στόχος προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις περιφέρειες που διατρέχει ο άξονας της Εγνατίας οδού για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ο αντικειμενικός στόχος της δράσης αφορά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων του κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα και την εδραίωσή τους στην αγορά των Βαλκανίων.

Επιλέξιμες ενέργειες
Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια αφορούν στην:
– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
– Ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υφισταμένων προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία.
– Ανάπτυξη των εξαγωγών προϊόντων ΤΠΕ και τη διείσδυση σε νέες αγορές.
– Ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας.

Μορφή στήριξης
– Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου και λοιπών υποστηρικτικών δράσεων (δαπάνες εκτύπωσης εμπορικών και εταιρικών εντύπων, σημάτων καθώς και άλλων υλικών σχετικών με την προβολή και προώθηση των προϊόντων, δαπάνες κατακύρωσης εμπορικών σημάτων και δαπάνες κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων προϊόντων λογισμικού στην Ελλάδα αλλά και στη διεθνή αγορά, αγορά τεχνογνωσίας με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων κτλ.).
– Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου τεχνολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας (H/W, S/W).
– Δαπάνες ενίσχυσης της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει ενδεικτικά: διεθνοποίηση μετάφρασης των προϊόντων αυτών σε ξένες γλώσσες, δαπάνες μετάφρασης ελληνικών προϊόντων σε ξένες γλώσσες, δαπάνες διεθνοποίησης ελληνικών εργαλείων λογισμικού για την ανάπτυξη web εφαρμογών, συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την επιλεκτική προβολή των παραγόμενων προϊόντων.
– Δαπάνες σχεδιασμού, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. πιστοποίηση κατά ISO 9000). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού ποιοτικού ελέγχου.
– Δαπάνες απασχόλησης – μισθοδοσίας νέων ερευνητών και επιστημόνων πληροφορικής για την ανάπτυξη – υλοποίηση νέων καινοτομικών προϊόντων (S/W ή/και H/W).

 

8. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Σκοπός δράσης
Αντικειμενικό στόχο της δράσης αποτελεί η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας και η εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η καινοτομία στις υπηρεσίες μπορεί να αφορά νέες τεχνολογίες, διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ. Τα επενδυτικά σχέδια θα στοχεύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες τύπου B2C (επιχείρηση προς καταναλωτή) ή B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση).
Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής και διαφορετικά μέσα και τρόπους διάθεσης (π.χ. broadband networks, web, mobile networks).
Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες καινοτομίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα, διαφήμιση, επικοινωνία, πολιτισμό, ψυχαγωγία, τουρισμό, περιβάλλον, μεταφορές, κοινωνική δικτύωση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε niche markets.

Μορφή στήριξης
– Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, απόκτηση τεχνογνωσίας).
– Μισθολογικό κόστος άμεσα δημιουργούμενων από το επενδυτικό σχέδιο θέσεων απασχόλησης.
– Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και η λήψη εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις.

 

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος στήριξης
Η δράση παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πυρήνων στενά αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων (στη βάση κοινού οικονομικού προσανατολισμού και συμφέροντος) που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς για τη δημιουργία και προώθηση στη διεθνή αγορά καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Το υπό σχεδιασμό χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών υποδομών, εφόσον χρειάζονται, την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις-μέλη του cluster, όπως κατάρτιση, υποστήριξη πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, προβολή προϊόντων, καθώς και μικρά έργα επίδειξης ή/και ανάπτυξης πρωτοτύπων.

Ωφελούμενοι
Το πρόγραμμα αφορά σε συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους και ερευνητικών φορέων όπως πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ΤΕΙ, καθώς και τεχνολογικοί και άλλοι φορείς.

 

10. CLUSTERS ΣΕ ΝΕΑ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Σκοπός προγράμματος
Στόχος είναι η δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών (clusters) σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού μέσα από την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.

Ωφελούμενοι
Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες επιχειρήσεων (καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) και ερευνητικών οργανισμών, που λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και γεωγραφική περιοχή και είναι συνδεδεμένες σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας, προάγουν την καινοτομία και αναπτύσσουν ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, με την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη δημιουργία δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών. Οι συστάδες που θα ενισχυθούν θα πρέπει να συνδυάζουν ένταση γνώσης, εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και ισχυρό προσανατολισμό σε εξαγωγές.

Μορφή στήριξης
Η δράση παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πυρήνων στενά αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς για τη δημιουργία και προώθηση στη διεθνή αγορά καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το υπό σχεδιασμό χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών υποδομών, εφόσον χρειάζονται, την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις-μέλη του cluster, όπως κατάρτιση, υποστήριξη πνευματικής ιδιοκτησίας, συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, προβολή προϊόντων, καθώς και μικρά έργα επίδειξης ή/και ανάπτυξης πρωτοτύπων.

 

11. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος στήριξης
Στόχος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την έναρξη/συνέχιση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, με σκοπό τη διεθνοποίησή τους και την απόκτηση ταυτότητας και εμπειρίας εξωστρέφειας.

Ωφελούμενοι
Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης διετών επιχειρηματικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια πιστοποιημένων συμβούλων εξαγωγών, οι οποίοι θα προέρχονται από το μητρώο εξαγωγών (marketing plan, αναδιοργάνωση πωλήσεων-συστήματος πωλητών, media plan προβολής στο εξωτερικό, έρευνα διείσδυσης αγοράς, δικτύου διανομής).

Μορφή στήριξης
Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί:
– Την εκτίμηση των προοπτικών διεθνοποίησης της κάθε επιχείρησης, με την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των προϊόντων, των δικτύων διανομής, των μεθόδων λειτουργίας και των πόρων.
– Την παροχή υποστήριξης στην επιχείρηση, για να καθορίσει και να αναλύσει τις ανάγκες, τις προοπτικές και τα οράματά της, σε σχέση με τη διεθνοποίησή της, καθώς και να αξιολογήσει τη διεθνή ανταγωνιστική της θέση.
– Την παραγωγή ενός εξατομικευμένου πλάνου διεθνοποίησης της επιχείρησης, μιας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει την επιτυχία στην αγορά-στόχο.

 

12. ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος στήριξης
Η δράση θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι επεμβάσεις του προγράμματος γίνονται στο σύνολο των παραμέτρων της εφοδιαστικής αλυσίδας:
– Τροφοδοσία
– Αποθήκευση
– Φυσική διανομή
– Εξυπηρέτηση πελάτη
αλλά και στις οριζόντιες δράσεις που διέπουν όλα τα κυκλώματα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στόχος, η μείωση του κόστους διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η καλύτερη εξυπηρέτηση πελάτη/καταναλωτή και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα των FMCG (Fast Moving Con44 sumer Goods) και λειτουργούν ως ενδιάμεσοι κρίκοι μεταξύ εφοδιαστικής αλυσίδας και αλυσίδας εξυπηρέτησης, ειδικοί συνεργάτες καθώς και επιχειρήσεις τελικής διανομής.

 

13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σκοπός προγράμματος
Στοχεύει στη χρηματοδότηση από Ταμείο (τύπου JEREMIE) με φορείς πολιτιστικά ιδρύματα που θα συνεισφέρουν πόρους και υποβολή ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων για προώθηση πολιτιστικών προϊόντων που παράγουν έσοδα με σκοπό την επιστροφή των πόρων στο ταμείο.
Πυλώνες στήριξης είναι οι εξής: πολιτιστική δημιουργία, πολιτιστική διαχείριση, θεματικές ενότητες, μουσική, χορός, οπτικοακουστικά (κινηματογράφος, φωτογραφία, θέατρο, video-art), εικαστικά, γλυπτική, βιβλίο, πνευματική δημιουργία.

Μορφή στήριξης
Είδη ενισχύσεων (κυρίως), μεμονωμένα ή συνδυαστικά:
– Εγγυήσεις δανείων.
– Επιδότηση επιτοκίου δανείων.
– Μικροδάνεια.

 

14. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΕΠΕ

Στόχος
Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων παρεμβαίνοντας στο ζήτημα της βιομηχανικής εγκατάστασης και βελτιώνοντας τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε οργανωμένους και εξοπλισμένους με την κατάλληλη υποδομή χώρους, σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Ωφελούμενοι
Δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης είναι:
– Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, εφόσον στις βιομηχανικές περιοχές που διαχειρίζεται δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης.
– Φορείς διοίκησης και διαχείρισης ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν.

Χρηματοδοτούνται:
– Έργα ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
– Έργα εξοπλισμού ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών.
– Δαπάνες που αφορούν σε διευκολύνσεις για τη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής.
– Δαπάνες για την εκπόνηση σχεδίων διαμόρφωσης του τοπίου των προς εξυπηρέτηση περιοχών, καθώς και έργα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
– Δαπάνες για την κατασκευή κτιρίων για κοινή χρήση, όπως κτίριο διοίκησης, εκθεσιακό κέντρο κτλ. ή την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης των ΒΕΠΕ.
– Δαπάνες για την κατασκευή, βελτίωση οδικών δικτύων εντός της ΒΕΠΕ, καθώς και κόμβων σύνδεσης με το οδικό δίκτυο.
– Δαπάνες για την κατασκευή, βελτίωση, συμπλήρωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων.
– Δαπάνες για τη βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών.
– Κατασκευή άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης της ΒΕΠΕ (αγωγοί, δεξαμενές κτλ.).
– Λοιπές δαπάνες που θα αξιολογηθούν για τη συμβολή τους στην αναβάθμιση των ΒΕΠΕ.

 

Πηγή: Μακεδονία