Γυναικεία Επιχειρηματικότητα – Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 04/2010

30 Απριλίου, 2010

Μια νέα ευκαιρία θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Αφορά άμεσα άνεργες γυναίκες που θέλουν να απεγκλωβιστούν από την ομηρία που επιβάλλει η ένδεια θέσεων εργασίας, που θέλουν να πάρουν την τύχη τους στα χέρια τους, που επιθυμούν να γίνουν οι ίδιες αφεντικό του εαυτού τους, που αποζητούν με δυναμισμό επαγγελματική διέξοδο επάξια για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και της προσωπικότητάς τους. Πάνω από όλα αφορά γυναίκες που εδώ και καιρό έχουν ήδη συνειδητοποιήσει ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί συστατικό της ιδιοσυγκρασίας τους, έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για την προσωπική τους επιχείρηση και το μόνο που τους λείπει είναι μια πρώτη ώθηση, ένα κίνητρο που δε θα επιτρέψει πισωγυρίσματα και αδράνεια.

 

Πρόκειται για το πολύ γνωστό και αναμενόμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση  δημιουργίας προσωπικής επιχείρησης, που έχει ήδη ξεκινήσει.  Το πρόγραμμα αφορά σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που θέλουν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

 

Ήδη το πρόγραμμα  δημοσιεύτηκε στο δεύτερο τεύχος της  Εφημερίδας της κυβέρνησης (ΦΕΚ 364/31-04-2010, αριθμ. ΚΥΑ 6252/246) με διακριτικό τίτλο  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64». Το πρόγραμμα εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει την καίρια στρατηγική προτεραιότητα που αφορά στη «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση». Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 96.000.000, ευρώ, για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη κατανομής στις Περιφέρειες της χώρας. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει αναλάβει να υλοποιήσει και αυτό το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα παρέχει σε 4.000 άνεργες γυναίκες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει. ΦΕΚ 364/Β/31-03-2010

Το ποσό της επιχορήγησης  για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 €. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πρότασης και τα υπόλοιπα 18.000,00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την έγκρισή της και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι με βάση το σχεδιασμό του προγράμματος προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες:

 • με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας
 • που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία και
 • που αποτελούν μέλος εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.) όταν το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο είναι μεν μεγαλύτερο από 51% δεν υπερβαίνει δε  το 60% και

Παρακάτω αναφέρουμε τις τυπικές προϋποθέσεις για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας:

 1. Η ανεργία, η οποία αποδεικνύεται με δελτίο ανεργίας που εκδίδει ο ΟΑΕΔ, η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι την ημέρα της έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι 30 ημέρες πριν την έναρξη. Επίσης ο άνεργος θα πρέπει να έχει αναζητήσει διεξόδους απασχόλησης με τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 2. Η παρακολούθηση σεμιναρίου  επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
 3. Η ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. . Επίσης δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομογενείς με τεκμηριωμένο δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
 4. Η ύπαρξη  αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 5. Η συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενες  δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα
 6. Η  έναρξη δραστηριότητας να χρονολογείται μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

Πέρα από φυσικά πρόσωπα-ανέργους που έχουν κάνει έναρξη προσωπικής επιχείρησης, δυνατότητα να επωφεληθούν από το πρόγραμμα έχουν και τα μέλη Επιχείρησης Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ομόρρυθμης (Ο.Ε.) ή ετερόρρυθμης εταιρείας (Ε.Ε.) στην τελευταία περίπτωση μόνο το ομόρρυθμο μέλος. Σε κάθε περίπτωση το μέλος θα πρέπει να μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η διαδικασία για την υπαγωγή της επιχειρηματικής πρότασης στο πρόγραμμα ξεκινά με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή  στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά, στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr). Να σημειώσουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του Νέου Ελεύθερου Επαγγελματία (ΝΕΕ). Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η αξιολόγηση και η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα ενισχυθούν, θα πραγματοποιηθεί από μία Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης –μια για κάθε Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος- που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Άξονα Προτεραιότητας συνεδριάζουν κάθε δίμηνο (2μηνο) για την επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα θεωρείται ως ημερομηνία προέγκρισης της αίτησης υπαγωγής. Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τους επαγγελματίες των οποίων η αίτηση δεν επελέγη με απαντητικό έγγραφο, κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση.

Η όλη διαδικασία ένταξης της επιχειρηματικής πρότασης στο πρόγραμμα προβλέπει ακόμη  και επιτόπιους διοικητικούς, διαπιστωτικούς και επαληθευτικούς ελέγχους. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με την επαγγελματία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν την επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν.

Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους η υποψήφια δεν είναι δυνατόν να διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να είναι παρούσα κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι ελεγκτές προτείνουν τη διεξαγωγή δεύτερου ελέγχου εντός συντόμου χρονικού διαστήματος εντός της προθεσμίας του ενός μηνός.

Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού.

Σημειώνουμε ότι στο ίδιο ΦΕΚ (ΦΕΚ 364/Β/31-04-2010), δημοσιεύονται και δυο ακόμη αποφάσεις ενεργοποίησης προγραμμάτων που παρουσιάζουν εξαιρετικό κοινωνικό ενδιαφέρον καθώς προωθούν το καθένα με διαφορετικό τρόπο την απασχόληση ανέργων συμπολιτών μας, παρέχοντας κίνητρα και στον επιχειρηματία-εργοδότη. Πρόκειται για τις δυο αποφάσεις που αφορούν σε:

 1. 1. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
 2. 2. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.

Με ιδιαίτερη χαρά καθώς τα καλά νέα που ανατρέπουν το ζοφερό κλίμα των ημερών δεν τελειώνουν εδώ,  σας πληροφορούμε ακόμη ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με την δεσμευόμενοι για άλλη μια φορά ότι θα σας ενημερώνουμε για κάθε νέα ευκαιρία που παρουσιάζεται, εκφράζοντας κάθε φορά με αυτόν τον τρόπο, πεισματικά –γιατί όχι;- την άρνησή μας να υποταχθούμε στη μιζέρια της παγκόσμιας και εγχώριας κρίσης .

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ : αφού σας παρακινήσουμε και σήμερα να μην ξεχνάτε ότι παρά την οικονομική κρίση –και σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της- οι ευκαιρίες είναι πολλές και διαθέσιμες για όσους από σας είναι διαθέσιμοι να τις αδράξουν.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ