ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΕΑΝ

30 Ιανουαρίου, 2012

Κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών με 80% Εγγύηση από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πρόγραμμα δανειοδότησης για την αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών από το ΕΤΕΑΝ. Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από το επίσημο web-site της ALPHA Bank.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την Τράπεζα ορίζεται η 28/9/2012.

Σκοπός δανείου
Σκοπός του δανείου είναι η κάλυψη οφειλών προς προμηθευτές από δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών και ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός των ΜΕ/ΠΜΕ.

Ύψος δανείου
Το κατώτατο ύψος δανείου είναι Ευρώ 5.000 και το ανώτατο ποσό δανείου, σωρευτικά ανά ΜΕ/ΠΜΕ είναι Ευρώ 300.000 και κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να υποβάλλει έως 6 αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και για διαφορετικά κάθε φορά παραστατικά.

Διάρκεια δανείου και εγγυήσεως
Η διάρκεια του δανείου και της εγγυήσεως είναι 6 έτη, με διετή περίοδο χάριτος κατά την διάρκεια της οποίας καταβάλλονται  οι αναλογούντες τόκοι.

Επιτόκιο
Euribor εξαμήνου πλέον 6 εκατοστιαίων μονάδων και εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Τρόπος εξυπηρετήσεως
Εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και εξάμηνος ημερολογιακός εκτοκισμός (δηλ. κάθε 30/6 και 31/12).

Προμήθεια Εγγυήσεως Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Εφάπαξ προμήθεια εγγυήσεως υπέρ Ε.Τ.Ε.ΑΝ. 2,1% επί του ποσού του δανείου η οποία εισπράττεται κατά την εκταμίευση.

Εγγύηση Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Το ποσοστό καλύψεως της εγγυήσεως Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ανέρχεται σε 80% του δανείου και ισχύει για όλη τη διάρκεια του.

Εξασφαλίσεις
Για δάνεια έως Ευρώ 40.000 δεν παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ΠΜΕ.
Για δάνεια άνω των Ευρώ 40.000 η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις
Στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις, αυτές δεν μπορεί να ξεπερνούν το 10% του αρχικού ποσού του δανείου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, προσκομίζονται επιπλέον τα κατωτέρω για την υποβολή  αιτήσεως στο Ε.Τ.Ε.ΑΝ.:

1.     Υπεύθυνη δήλωση της επιχειρήσεως, Υπόδειγμα της οποίας παρέχεται από την Τράπεζα.
2.     Έντυπα Ε3 της επιχειρήσεως, της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως ή και άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας και διανύουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
3.     Έντυπο Ε7 που αφορά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, για τις περιπτώσεις που απασχολείται προσωπικό, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση εφόσον η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό.
4.     Νόμιμα παραστατικά όπως Τιμολόγια Πώλησης επί πιστώσει, συνοδευόμενα από Δελτία Αποστολής ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, προτιμολόγια, προσφορές σε ισχύ ή λοιπά νόμιμα παραστατικά, τα οποία θα φέρουν ημερομηνία εκδόσεως έως και 60 ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως χρηματοδοτήσεως στην Τράπεζα, σε κάθε περίπτωση μετά την 13/5/2010.
5.     Στοιχεία σωρεύσεως ενισχύσεων – καθεστώς de minimis, αποφάσεις εντάξεως της επιχειρήσεως σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.
6.     Βεβαίωση ενάρξεως εργασιών, μόνο για νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλλει Ε3.
7.     Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημερομηνία εκταμιεύσεως του δανείου, χωρίς την αναγραφή υποχρεώσεως παρακρατήσεως ποσού.
8.     Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι ακριβή & αληθή.
9.     Συνοπτικό Σχέδιο δράσεως & Συνοπτική απολογιστική έκθεση για το σχέδιο αναπτύξεως της επιχειρήσεως που υλοποιήθηκε (παρέχονται από την Τράπεζα).

Επιλέξιμες Δαπάνες
Βάσει του Προγράμματος ως Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ, με ημερομηνία εκδόσεως μετά την 13.5.2010. Ειδικότερα καλύπτονται δαπάνες αγοράς
1. Εμπορευμάτων
2. Πρώτων υλών, όπου για τις ανάγκες του παρόντος Προγράμματος ως πρώτες ύλες νοούνται τα εξής :
Ι. Υλικά Συσκευασίας
ΙΙ. Αναλώσιμα Υλικά
ΙΙΙ. Είδη συσκευασίας
3. Υπηρεσιών

Μη επιλέξιμε δαπάνες και μη επιλέξιμα παραστατικά
Δαπάνες σχετικές με πάγια στοιχεία της ΜΕ/ΠΜΕ (πχ άυλα, εξοπλισμός, μηχανήματα, οικόπεδα κ.α.).
Ο ΦΠΑ , τα τέλη και οι λοιποί φόροι.
Νόμιμα παραστατικά τα οποία εκδίδονται από συνδεδεμένες και γενικότερα μη ανεξάρτητες με την αιτούσα ΜΕ/ΠΜΕ, επιχειρήσεις.
Παραστατικά που δεν εξοφλούνται στο σύνολό τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σε ποιους απευθύνεται / Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων, μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, κάθε νομικής μορφής (ατομικές,  Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων ΚΒΣ και πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

1.     Δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.
2.     Κατά την τελευταία – πριν την σύναψη της δανειακής συμβάσεως – κλεισμένη διαχειριστική χρήση

  • Απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.
  • Εμφανίζουν (ή θα εμφανίσουν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 10 εκατ.

3.     Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανονισμός (ΕΚ) De minimis «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».
4.     Είναι υφιστάμενες, νεοσύστατες και υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ) επιχειρήσεις.

Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα (εξαιρέσεις)

Α.     Επιχειρήσεις οι οποίες :
1.     έχουν υπαχθεί στην Α’ φάση του προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων για Κεφάλαιο Κινήσεως»,
2.     έχουν ενταχθεί στη Β’ Φάση του Προγράμματος «Εγγύηση Δανείων για Κεφάλαιο Κινήσεως» εφόσον απασχολούν από 10 ΕΜΕ και άνω,
3.     εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή εγγυημένων από την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. δανείων, κατά την ημερομηνία εκταμιεύσεως του δανείου,
4.     έχουν επιβληθεί, κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αιτήσεως τους, κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας,
5.     χαρακτηρίζονται προβληματικές,
6.     δεν είναι ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον οικείο ορισμό της Ε.Ε.

Β.     Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων
1.     Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί.
2.     Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρίες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρίες Leasing, Εταιρίες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρίες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΑΛΔΕ κ.λπ.
3.     Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ).
4.     Ελεύθεροι επαγγελματίες ως νοούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήματος).

Γ.     Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι κλάδους / τομείς :

  • τομείς αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και άνθρακα,
  • στην πρωτογενή παραγωγή ή στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων,
  • επιχειρήσεις που απασχολούνται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς Κράτη-μέλη,
  • ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση των εγχώριων αγαθών αντί των εισαγομένων,
  • κλάδος οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όταν εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων,
  • ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.

Για ΜΕ/ΠΜΕ με μικτή δραστηριότητα, θα λαμβάνεται υπόψη για την επιλεξιμότητα εντάξεως στο Πρόγραμμα η δραστηριότητα της επιχειρήσεως με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (της τελευταίας διαχειριστικής χρήσεως).

Πηγή άρθρου: ALPHA BANK

Έγκριση σύστασης Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εγκρίθηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της ρευστότητας. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και ο Επικεφαλής της Task Force για την Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ.

Το Ταμείο αυτό θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκ. €, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την  ΕΤΕπ 1:2 θα παρέχουν συνολική ρευστότητα τουλάχιστον 1 δισ. € μέχρι το τέλος του 2013.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΕπ αναλαμβάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκ. € και μέχρι το τέλος του 2013  δάνεια  ύψους 400 εκ. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχουν δοθεί στην αγορά 1. 440 δισ. €.

Ενώ, σε περίπτωση βελτίωσης της αξιολόγησης της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα μεγαλύτερου ποσοστού μόχλευσης από την πλευρά της ΕΤΕπ.

Σκοπός του Ταμείου είναι η άμεση χορήγηση κεφαλαίων για επενδύσεις και κεφαλαίων κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις, κάτι που αναμένεται να δώσει την απαραίτητη ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν στις δυσμενείς συγκυρίες της κρίσης.

Πηγή άρθρου: ypoian.gr

Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με το αντίστοιχα προγράμματα καταγράφοντας υψηλή επιτυχία στο παρελθόν , είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης καθώς και το συνολικό σχεδιασμό –  μελέτη του έργου και τη τεχνική στήριξη υλοποίησης του προγράμματός σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2310510733 ή με e-mail στο   balikyr@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.