Δράση ΕΣΠΑ 2014-2020: “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

5 Νοεμβρίου, 2018
Poiotikos 539x451 01 E1541419697621

Η νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” αφορά τη χρηματοδότησης αποκλειστικά Μεσαίων Επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά:

Προϋπολογισμός της Δράσης

150.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση

Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Από 50.000€ έως 400.000€.

Ποσοστό Επιχορήγησης

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις για να ενταχθούν στη Δράση θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης,
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) της Δράσης,
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας,
 • Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους &
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Κατά προτεραιότητα εντάσσονται στη Δράση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Ενέργεια,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Περιβάλλον,
 • Τουρισμός,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία &
 • Υλικά – Κατασκευές.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου),
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου),
 • Μεταφορικά μέσα (μέχρι 25.000 € και υπό προϋποθέσεις),
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 4.000€) &
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων για πρόσληψη νέου προσωπικού (μέχρι 25.000 € και υπό προϋποθέσεις).

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και απόηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ).

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

Οι Αιτήσεις Υποβολής ξεκινούν στις 27 Ιουνίου 2018.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Η αξιολόγηση είναι άμεση και τηρείται σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της (Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων).