Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

30 Ιανουαρίου, 2012

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

 

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση στοχευόμενων επενδύσεων στον τομέα των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, από υφιστάμενες επιχειρήσεις και μεμονωμένους ιδιοκτήτες οχημάτων που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη), και αφορά τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Σκοπός του προγράμματος

είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

 • Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
 • Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων  που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.
 • Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Ποιοι ενισχύονται:

 • Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010 και νομική μορφή όπως αυτή ορίζεται στον πρόσφατο νόμο 3887/2010. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να απασχολούν έως 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους να μην ξεπερνά τα 50 εκ. ευρώ ή το ύψος του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ.

 

 • Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει  την δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Για τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

Τρόπος χρηματοδότησης – Προϋπολογισμός:

Ο Προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να ανέρχεται από 30.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ ενώ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων αν δεν υπάρχουν 3 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις).  Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis με όριο τις 100.000 ευρώ.

 • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής: Η Δημόσια Χρηματοδότηση ανέρχεται στο 70% του προϋπολογισμού για δαπάνες μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων, 35% για δαπάνες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, 25% του προϋπολογισμού για δαπάνες μεσαίων επιχειρήσεων
 • Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.
 • Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός).
 • Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών:

Α.  Δαπάνες σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis:

 1. Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης, έως και 100%.
 2. Επενδύσεις σε πάγια, έως και 100%:
  • Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων
  • Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ.
  • Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων
  • Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική και μόνο χρήση των οχημάτων της επιχείρησης)
 1. Αγορά αγοράς οικοπέδου, έως και 10%.
 1. Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, έως και 25%.  (μέχρι και 15.000€)
 2. Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ, έως και 10%.
 3. Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα – Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους, έως και 30%.
 4. Άϋλες δαπάνες (συνολικά), έως 20%:
 • Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών:
 1. Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου
 2. Εκπόνηση μελετών και ερευνών
 3. Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά
 4. Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου
 5. Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.)
 1. Για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις λειτουργικές δαπάνες (πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών, υπηρεσίες νομικής/διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης / αλλαγής νομικής μορφής / αλλαγή έδρας κλπ), έως  και 25%
 2. Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση έως και 100%.
 3. Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40) έως και 30%.

Β. Δαπάνες σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (άρθρα 14, 19, 40): 

 1. 1. Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση . Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα (άρθρο 19) έως και 12.000€.
 2. 2. Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40) έως και 30%
 3. 3. Λειτουργικές δαπάνες για τις νεοσύστατες και υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις έως και 25%

 

Επιλεξιμότητα επενδυτικών προτάσεων

Οι προτάσεις που μετά την αξιολόγηση συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 50%, κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

 

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων:

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισής τους, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.

 

 

Προθεσμία Υποβολής προτάσεων:

Το πρόγραμμα επιδότησης θα παραμείνει ανοικτό από τις 20 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 2 Απριλίου 2012.

 

Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με το αντίστοιχα προγράμματα καταγράφοντας υψηλή επιτυχία στο παρελθόν , είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης καθώς και το συνολικό σχεδιασμό –  μελέτη του έργου και τη τεχνική στήριξη υλοποίησης του προγράμματός σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2310510733 ή με e-mail στο   balikyr@otenet.gr