Ενημέρωση

Home ΚΑΔ Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σύνοψη της δράσης

Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» αφορά την ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δράση στοχεύει στην έξυπνη εξειδίκευση με γνώμονα τη διατήρηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της Περιφέρειας το οποίο διαθέτει ή μπορεί να αναπτύξει καινοτομικά χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του στρατηγικού πυλώνα «Ενδυνάμωση ανθρώπινου κεφαλαίου στην κατεύθυνση της καινοτομίας – γνώσης βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς».

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας θα αφορά αποκλειστικά τους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τουρισμός
 • Υλικά και Κατασκευές
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
 • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητας τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Δυνητικοί ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. άνεργοιπρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, άνεργοι νέοι επιστήμονες

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
 • Να είναι > 30 ετών και < 67 ετών
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνεται στην Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ή των λοιπών περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΣΑμεΑ.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου και συνεπώς λόγο απόρριψης/ απένταξης από τη Δράση.

 • Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα

  • Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια) και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών)
  • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση
 • Έναρξη – Λήξη υποβολών

  • Έναρξη: 06/09/2021
  • Λήξη: 15/11/2021

Επιλέξιμες δαπάνες

  1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου
  2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
  3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.),
  4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
  5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
  6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
  7. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
  8. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Προϋπολογισμός έργων

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα ανέλθει σε 2.960.000 €. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα επί μέρους ποσά που αφορούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Κεντιρκής Μακεδονίας, σύμφωνα με την ακόλουθη ενδεικτική κατανομή:

 • 1.924.000 € στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
  • Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού- Ευόσμου, Νεάπολης- Συκεών, Παύλου Μελά
  • Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
  • Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα
 • 1.036.000 € στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Πέλλας, ΠΕ Πιερίας, ΠΕ Σερρών, ΠΕ Χαλκιδικής).

Τα ποσά αυτά μπορούν να ανακατανεμηθούν μεταξύ τους.

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της δικαιούχου επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών για τις επιχειρήσεις που η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας ορίζεται διαφορετική από αυτή της έναρξης εργασιών.

Ποσοστό ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται-επιχορηγούνται σε ποσοστό 100%, επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €.

Βαθμολογικά κριτήρια

Κριτήριο 1 → Διάρκεια ανεργίας

 • Ανεργία μεγαλύτερη των 2 ετών πριμοδοτείται με 50 βαθμούς
 • Ανεργία μικρότερη των δύο (2) ετών βαθμολογείται αναλογικά με το χρόνο ανεργίας (Χ/24 * 50 βαθμοί). Όπου Χ: μήνες ανεργίας

Κριτήριο 2 → Σπουδές

 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο από αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα) τότε τίθεται ο μέγιστος βαθμός 25.
 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο από αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα) τότε τίθεται βαθμός 20.
 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει πτυχίο από ΙΕΚ ή κολέγιο τότε τίθεται βαθμός 15.
 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει απολυτήριο λυκείου τότε τίθεται βαθμός 10.
 • Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει απολυτήριο Υποχεωτικής εκπαίδευσης, τότε τίθεται ο βαθμός 5.

Κριτήριο 3 → Εμπειρία σε σχετικές ή/και μη σχετικές δραστηριότητες

 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών τότε τίθεται βαθμός 25.
 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω των οκτώ (8) ετών τότε τίθεται βαθμός 20.
 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών τότε τίθεται βαθμός 15.
 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω των τριών (3) ετών τότε τίθεται βαθμός 10.
 • Στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης διαθέτει εμπειρία άνω του ενός (1) έτους τότε τίθεται βαθμός 5.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας.

Δικαιολογητικά ένταξης

 1. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων. Από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να στοιχειοθετούνται τα διαστήματα ανεργίας της τελευταίας τριετίας έως την ημερομηνία προκύρυξης της Δράσης (31/08/2021).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας του/των δικαιούχου/ων της Δράσης.
 3. Κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σπουδών σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης:
  1. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ή/και Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  2. Πτυχίο από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  3. Πτυχίο ΙΕΚ/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  4. Απολυτήριο Λυκείου
  5. Απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 4. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας
  1. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ΠΣ e-ΕΦΚΑ)
  2. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 από τον δικαιούχο

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ καλέστε στο 2373025020.

Θέλετε αναλυτική ενημέρωση;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.