Εναλλακτικός Τουρισμός 19/10/2011

19 Οκτωβρίου, 2011

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός», το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.

Μέσω του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, (Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός, Τουρισμός υγείας και ευεξίας). Η συγκεκριμένη πράξη αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου, με ορίζοντα τριετίας, κυμαίνεται από 15.000 – 400.000 € αρκεί να μην υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης του έτους 2010. Η επιδότηση είναι 40% (45% για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων).

 

Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, πλην Δημοσίου και θυγατρικών αυτού), και οι Συμπράξεις των ανωτέρω, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, με επιλέξιμο ΚΑΔ08 πριν την 01/01/2010 και λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας, ειδικό σήμα όπου απαιτείται). Στην περίπτωση σύμπραξης, ο κύριος του προγράμματος με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 40% στον προϋπολογισμού, θα πρέπει να έχει ΚΑΔ 55 (καταλύματα) ή 79 (τουριστικά γραφεία), και έναρξη πριν από την 01/01/2010, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αρκεί να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.

Επιλέξιμες Ενέργειες :

  • Εξοπλισμός, όπως ειδικός εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισμού, χερσαία – πλωτά μεταφορικά μέσα (έως 15% του προϋπολογισμού και έως 60.000 ευρώ), έπιπλα και σκεύη, hardware και software, GPS, ipad, ηλεκτρονικές τεχνολογίες.
  • Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων, ειδικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού), όπως διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων, περιβάλλοντος χώρου, εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Προβολή – προώθηση (έως 15% του προϋπολογισμού), όπως συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και ανάπτυξη περιπτέρων), δημιουργία ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων κλπ.
  • Υπηρεσίες Συμβούλων (έως 5% του προϋπολογισμού) όπως επίβλεψη υλοποίησης σχεδίου, τεχνικές μελέτες, έκδοση αδειών, έρευνα αγοράς.
  • Άλλες δαπάνες (έως 6% του προϋπολογισμού), όπως ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση πατέντας.

<>
Η υποβολή προτάσεων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου, γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 11 Νοεμβρίου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, που ασχολείται τα τελευταία 25 έτη με τον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη-υποβολή του φακέλου καθώς και την τεχνική στήριξη υλοποίησής του, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και ένα απόλυτα εξειδικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας.