Σχέδια Βελτίωσης ΠΑΑ 2014-2020

19 Δεκεμβρίου, 2018

Η  Δράση 4.1.2 – “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος” αναμένεται άμεσα. Η υποβολή των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 περατώθηκε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ_ΠΑΑ  2014-2020

ΜΕΤΡΟ 4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

1. ΣΤΟΧΟΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε αγροτικό επίπεδο μέσω Μεγάλων Σχεδίων Βελτίωσης. 

Η στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών, ενισχύοντας σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων και συμβάλλοντας στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Επίσης, η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και πρακτικών σε επίπεδο εκμετάλλευσης θα συμβάλλουν στη εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά σώματα και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του στη γεωργία.

Γενικά, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να συμβάλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την αλλαγή του κλίματος.

Η χρήση ΑΠΕ αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων ενώ δεν είναι επιλέξιμη η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα καθώς και η εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, ο γεωργικός τομέας καλείται να συμβάλλει στο μέγιστο δυνατό στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ενώ παράλληλα οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις απαιτείται να διαχειρίζονται κατάλληλα τα απόβλητά τους ώστε να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση συνθηκών υγιεινής στην εκμετάλλευση.

 

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του καθεστώτος μπορούν να κριθούν:

φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε επίπεδο φυσικών προσώπων απαραίτητο κριτήριο είναι να είναι επαγγελματίες γεωργοί ηλικίας 18 έως 61 ετών που διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα. Έμφαση θα δοθεί στους νέους αγρότες. Σε επίπεδο νομικών προσώπων (εταιρείες ή συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις) προϋπόθεση αποτελεί η κύρια δραστηριότητά τους να είναι η άσκηση της γεωργίας – κτηνοτροφίας, ο νόμιμος εκπρόσωπος τους να διαθέτει επαρκή επαγγελματική ικανότητα.

Το μέγεθος της υποψήφιας εκμετάλλευσης να είναι πάνω από 8000,0 ευρώ που προκύπτει από το ΟΣΔΕ βάσει τυπικών δεικτών.

Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω:

 • Είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
 • Είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1
 • Είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει για φυσικά και νομικά πρόσωπα μέχρι και τα 500.000 ευρώ ανά αγροτική εκμετάλλευση φυσικού προσώπου και 1.000.000 ευρώ ανά αγροτική εκμετάλλευση για συλλογικές επενδύσεις.

4. ΤΑ ΤΡΙΑ ΥΠΟΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Το μέτρο συνεισφέρει σε όλους τους εγκάρσιους στόχους καινοτομία, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή με τα ΤΡΙΑ υπομέτρα και τις δράσεις του να συμβάλλουν κυρίως στις ακόλουθες προτεραιότητες της Ένωσης και περιοχές εστίασης:

 • 4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
 • 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος (αναμένεται μετά την υποβολή των 4.1.1 και 4.1.3)
 • 4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

Α) 4.1.1 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης (ΕΝΕΡΓΟ)

Ενισχύονται:

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου
 • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Β) 4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ)

Παρέχεται ενίσχυση για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ενισχύονται:

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος
 • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις
 • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)

Γ) 4.1.3 Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (ΕΝΕΡΓΟ)

Ενισχύονται επενδύσεις που συμβάλλουν στην ορθή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων και στη στροφή προς μια γεωργία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα η οποία στηρίζεται στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ενισχύονται:

 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
 • Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές για τη σύνταξη και υποβολή αίτησης στήριξης και αίτησης πληρωμής, συμβούλων καθώς και αμοιβές για την έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων)
 • Αφορούν θερμοκηπιακές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι δύναται κατά την υποβολή μιας αίτησης στήριξης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν και τις δυο δράσεις.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ :

 • τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ένωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.
 • να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης
 • να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή

 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΔΡΑ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΡΕΙΝΕΣ  ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 41 ΕΤΩΝ 60% 60%
ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 60% 50%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών και πλέον κατόπιν σχετικού αιτήματος.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Προκαταβολή επιδότησης έως 50% με ισόποση εγγυητική, με εγγύηση του ελληνικού δημόσιου.

Η έγκαιρη ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να συνδράμουν στον αγρότη στο σκέλος της ίδιας συμμετοχής θα είναι το στοιχείο-κλειδί που θα κρίνει την επιτυχία των νέων Σχεδίων Βελτίωσης.

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Πρόσφατα, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έγινε γνωστό ότι εξετάζεται η λύση της δημιουργίας ενός καταπιστευτικού λογαριασμού όπου θα καταβάλλονται οι προκαταβολές των επενδυτών-αγροτών χωρίς να απαιτούνται τραπεζικές εγγυητικές επιστολές. Αντίστοιχο σχέδιο, αξίζει να σημειωθεί, εξετάζεται και για όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ   4.1.1.  ΚΑΙ 4.1.3. ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΤΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΡΑΣΗ 4.1.2.    

ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ _ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ