Ενημέρωση

Home Δημοσιότητα Άρθρα - Δημοσιεύσεις Ενισχύσεις με τη μορφή επιδότησης επιτοκίου για αγροτική στέγαση
Pireos Litoxoro 0

Untitled 3 1

  1. Σκοπός του δανείου

Αγορά, κατασκευή, ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας με σκοπό τη βελ­τίωση των συνθηκών διαβίωσης των αγροτών και ιδίως των νέων με στόχε τη διαρκή και μόνιμη εγκατάσταση τους.

  1. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου δύνανται να κριθούν αγρότες, νέοι αγρότες και νεοεισερχόμενοι νέοι αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους εφόσον:

Οι ίδιοι, οι σύζυγοι τους ή οποιοδήποτε από τα άγαμα τέκνα τους που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδά­ζουν και δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως ή νομής σε άλλο διαμέρισμα ή οικεία σε οποιοδήποτε οικισμό της χώρας, το οποίο να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή που βρίσκεται η προς αγορά κατασκευή-αποπεράτωση κατοικίας και ασκούν την αγροτική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της (δυνα­τότητα καθημερινής πρόσβασης) τουλάχιστον για μια 10ετία.

  1. Ύψος δανείου

Το ύψος του επιδοτούμενου δανείου προσδιορίζεται από τη δαπάνη αγο­ράς ή κατασκευή, σε συνδυασμό με το ετήσιο εισόδημα και την οικογενει­ακή κατάσταση του αιτούντος.

  1. Ποσοστό επιδότησης επιτοκίου

Το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται για χρόνο ίσο προς το ήμισυ της συνολικής διάρκειας του δανείου και μέχρι 8 κατ’ ανώτατο όριο χρόνια, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής της πρώ­της δόσης.

Οικογενειακή κατάστασηΑγρότης άνω των 40 ετών
Άγαμος18%
Έγγαμος22%
Έγγαμος με 1 παιδί31%
Έγγαμος με 2 παιδιά36%
Έγγαμος με 3 παιδιά40%
Έγγαμος με 4 παιδιά & άνω44%

 

Ειδικά για τους νέους αγρότες ή νεοεισερχόμενους στη γεωργία αγρότες ηλικίας μικρότερης των 40 ετών η επιδότηση επιτοκίου προσαυξάνεται κατά 2 (δύο) εκατοστιαίες μονάδες ενώ για τους νέους ή νεοεισερχόμενους αγρό­τες με πράσινο πιστοποιητικό η επιδότηση επιτοκίου προσαυξάνεται κατά 3 (τρεις) εκατοστιαίες μονάδες.

  1. Διαδικασία χορήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στις ενισχύσεις του παρόντος μέτρου θα πρέπει να απευθύνονται σε μία από τις ακόλουθες Τράπεζες: ΑΤΕ, Εθνική Κτηματική.

  1. Νομική βάση

– Ν. 2520/97
– ΚΥΑ 322501/2290 (ΦΕΚ 480/Β)

  1. Χρηματοδότηση

– Εθνική συμμετοχή 100% (Ν. 128/75)
– Κοινοτική συμμετοχή 0%

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΛ.2373025020 & 2310365189