Ενημέρωση

Home ΚΑΔ Επανεκκίνηση της εστίασης – COVID-19
Νέα δράση, συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε πριν λίγο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης. Η δράση αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο της εστίασης. Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της επαναλειτουργίας του συνόλου των επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες επλήγησαν από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19. Το πακέτο στήριξης ανέρχεται σε 330 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για εργαλείο επανεκκίνησης των επιχειρήσεων του κλάδου Εστίασης με μη επιστρεπτέαακατάσχετη και αφορολόγητη επιχορήγηση, σε μορφή Κεφαλαίου Κίνησης για την αγορά υλικών και πρώτων υλών. Με βάση τον προϋπολογισμό της νέας Δράσης, υπολογίζεται ότι θα επιδοτηθούν 34.000 απ’ τις 80.000 επιχειρήσεις της εστίασης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ)
  • Δραστηριοποίηση στον κλάδο της εστίασης (κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)
2. Πτώση τζίρου
  • Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις (έναρξη πριν από την 1/1/2019), θα πρέπει να είχε σημειωθεί πτώση τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2019 πάνω από 30%, με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα
  • Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (με έναρξη από 1/1/2019 έως 31/12/2019) η πτώση του τζίρου υπολογίζεται με ίσο αριθμό ημερών λειτουργίας
  • Οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά την 1/1/2020, δεν γίνεται υπολογισμός του κριτηρίου και μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση. Ομοίως και οι επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν δραστηριότητα – έσοδα το 2020.
3. Υπόχρεες επιχειρήσεις σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Ποσό επιχορήγησης

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, επιχορηγείται το 7% του τζίρου που προέρχεται από τη δραστηριότητα στην Εστίαση (από τον κύριο ΚΑΔ ή από τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) για το 2019. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (με έναρξη μετά από την 1/1/2019), θα γίνεται αναγωγή στο έτος και το Κεφάλαιο Κίνησης θα υπολογίζεται ως εξής: [ (κύκλος εργασιών 2019 ή 2020) / αριθμός ημερών λειτουργίας ] * 365 * 7% Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Αγορά υλικών και πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας της επιχείρησης.

Αξιολόγηση και έγκριση πράξεων

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021, προκειμένου να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις του κλάδου.

Υποχρεώσεις

  1. Το Κεφάλαιο Κίνησης για την αγορά πρώτων υλών πρέπει να έχει αναλωθεί μέχρι τις 31/12/2021. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 τα τιμολόγια αγοράς των σχετικών προϊόντων. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
  2. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
  3. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το 1ο είτε/και το 2ο σενάριο τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Θέλετε αναλυτική ενημέρωση;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.