Επιδότηση στο Πιστοποιημένο Σιτάρι 29/10/2010

29 Οκτωβρίου, 2010

Χρήματα θα μοιρασθούν στους καλλιεργητές σκληρού σιταριού, οι οποίοι από το 2011 θα έχουν πιστοποιητικό AGRO 2.1 – 2.2.

Το λεγόμενο “ποιοτικό παρακράτημα” θα παίρνουν για το 2011 και 2012 μόνο όσοι παραγωγοί σκληρού σίτου εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση και έχουν στα χέρια τους το πιστοποιητικό Agro 2.1 – 2.2. και χρησιμοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα σπόρων σποράς για το σκληρό σίτο τα 10 κιλά ανά στρέμμα για τα έτη 2011 και 2012, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.
<>
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για να λάβει κάποιος παραγωγός ή ομάδα παραγωγών το πιστοποιητικό πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία από τη φετινή χρονιά (2010).
<>
Για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο πάντως, το ποιοτικό παρακράτημα θα ληφθεί με τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Όσοι παραγωγοί δεν επιθυμούν να χάσουν αυτή την ενίσχυση καλό είναι να κινηθούν άμεσα και να συνεργαστούν με τους γεωπόνους μελετητές που ασχολούνται με την ολοκληρωμένη διαχείριση.
<>
 
<>
Η πρόσθετη στήριξη θα καταβάλλεται υπό τη μορφή πρόσθετης ενίσχυσης στους δικαιούχους της ανά εκτάριο σε ετήσια βάση.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν σκληρό σίτο υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς ποιότητας του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης AGRO 2.1. και 2.2. και χρησιμοποιούν ως ελάχιστη ποσότητα σπόρων σποράς για το σκληρό σίτο τα 10 κιλά ανά στρέμμα για τα έτη 2011 και 2012.

<>
Οι παραγωγοί σκληρού σιταριού, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης χορήγησης της πρόσθετης στρεμματικής ενίσχυσης πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Διεύθυνση Γεωργίας – Αγροτικής Ανάπτυξης, μαζί με την αίτηση για την ενίσχυση, επίσημο αντίγραφο του τιμολογίου της συναλλαγής (πρωτότυπο) και τις επίσημες ετικέτες πιστοποίησης που αντιστοιχούν στη χρησιμοποιηθείσα ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να της προσκομισθεί και το αντίστοιχο δελτίο αποστολής. Από τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να προκύπτουν η συνολική ποσότητα, η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου. Σε περίπτωση απώλειας ή άλλης επίσημης χρήσης του πρωτότυπου τιμολογίου, ο παραγωγός πρέπει να προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο αυτού, από το στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον εκδότη.
<>
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης 2.2. του μέτρου 132 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 -2013.
<>
Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της στήριξης ανέρχεται στα 27,6 εκατ. ευρώ για το 2010 και στα 28 εκατ. ευρώ για το 2011 και 2012.
Η ενδεικτική τιμή της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου ανέρχεται στα 90 ευρώ ανά εκτάριο. Το ακριβές ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου για κάθε έτος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων.

            Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ, πρωτοπόρος στο χώρο των πιστοποιήσεων, έχει την δυνατότητα να διεκπεραιώσει την Πιστοποίηση σας<>