Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Οι καλές ιδέες ανταμείβονται – Προκήρυξη 23/06/2011

23 Ιουνίου, 2011
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα της νέας Καινοτομικής επιχειρηματικότητας που έχει σαν κύριους στόχους :

A) Την ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη σε  επιχειρηματική καινοτομία,( όχι όμως  ήδη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία)

B) Την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση -διαφοροποίηση των προϊόντων και  υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία για κάθε επιχειρηματία που έχει καινούργιες ιδέες και οι όροι υπαγωγής είναι απλοί και προσιτοί και το ποσοστό επιδότησης  ανέρχεται στο  50%.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι εάν επιτευχθούν οι στόχοι που θα τεθούν (πχ διατήρηση προσωπικού) τότε η επιχείρηση θα μπορεί να ζητήσει κατά προτεραιότητα ένταξη σε άλλα προγράμματα του ΥΠΟΙΑΝ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από 15-7-2011 εως 30-9-2011.

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις, πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε διαδικασία, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας, προκειμένου να γίνει η έναρξη σύμφωνα με  το πρόγραμμα  ώστε  να μπορεί να ενταχθεί η επιχείρησή τους.

Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα καταγράφοντας υψηλή επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης καθώς και το συνολικό σχεδιασμό –  μελέτη του έργου και τη τεχνική στήριξη υλοποίησης του προγράμματός σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες.