Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες έως 20/12 οι Υποβολλές 30/11/2010

30 Νοεμβρίου, 2010

Έως τις 12/1/2011 θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων αλλά και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και των υποστηρικτικών σε αυτήν κλάδων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας έχουν μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 50%.

Ποιοι ενισχύονται:

 

 • Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του οδηγού στον τομέα της μεταποίησης.<>
 • Στις επιλέξιμες δραστηριότητες εντάσσονται, πέρα από τις καθαρά μεταποιητικές δραστηριότητες, οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και οι αποθήκες.<>
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2008 πρέπει να είναι μικρές, πολύ μικρές ή μεσαίες, να λειτουργούν νομίμως, να μην παρουσιάζουν αρνητικό μέσο όρο προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία (ή διετία κατά περίπτωση) και να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ.<>

Τι χρηματοδοτείται;

 • Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,<>
 • Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,<>
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,<>
 • Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,<>
 • Η ανάπτυξη της καινοτομίας,<>
 • Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και<>
 • Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.<>

Επιλέξιμες δαπάνες;
Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού:<>

 • Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: 20%.
 • Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού: 100%.<>
 • Αγορά τεχνογνωσίας: 10%.<>
 • Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού – εργαζομένων σε μειονεκτική θέση μέχρι το ύψος των 60.000 €.<>
 • Aϋλες δαπάνες (συνολικά) 20%, από τις οποίες ισχύουν τα παρακάτω ανώτατα ποσά για τις εξής:<>
  • Εκπόνηση μελετών και ερευνών: 10.000 €.<>
  • Παροχή υπηρεσιών διοίκησης έργου: 4.000 €.<>
  • Μελέτη & Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης: 10.000 € έκαστη.<>

 
Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός:<>
 

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από 50.000 έως 400.000 € για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 100.000 έως 800.000 € για τις μεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και από 25% έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού και με τραπεζικό δανεισμό το υπόλοιπο ποσό. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού ούτε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 
Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα καταγράφοντας υψηλή επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης καθώς και το συνολικό σχεδιασμό –  μελέτη του έργου και τη τεχνική στήριξη υλοποίησης του προγράμματός σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες.<>