ΜΕΤΡΟ 123Α “ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

5 Φεβρουαρίου, 2013
Aubergines Bio Cabbage 5205

Ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” ξεκινάει από 7 Οκτωβρίου και έως 28 Δεκεμβρίου !

Πρόκειται για το Μέτρο 123Α “Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί τον διάδοχο του γνωστού μας 2.1 “Ενίσχυση της Μεταποίησης και Εμπορίας των Αγροτικών Προϊόντων” από το Γ΄ ΚΠΣ, το οποίο από όλους θεωρείται επιτυχημένο. Ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, πολλές από αυτές έχουν ήδη ετοιμάσει τους σχετικούς φακέλους .

Πρόκειται για πρόγραμμα ενίσχυσης της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, για τη  βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας των προϊόντων.

Τα επόμενα χρόνια η απαίτηση της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα αναμένεται να ενταθεί και γι  αυτό το λόγο θα πρέπει να αναζητήσουν οι παραγωγοί , οι μεταποιητές και όλοι όσοι εμπλέκονται με τον κλάδο των τροφίμων, τρόπους και μεθόδους παραγωγής ή/και μεταποίησης  και διάθεσης των προϊόντων  που να επιτυγχάνουν και να πιστοποιούν, να αποδεικνύουν, αν θέλετε, την υψηλή ποιότητά τους. Προϊόντα υψηλής ποιότητας μπορούν αφενός να διατεθούν ευκολότερα αλλά και σε υψηλότερες τιμές. Με άλλα λόγια χρησιμοποιώντας και πιο εξειδικευμένους οικονομοτεχνικούς όρους, η ποιοτική μεταποίηση και συσκευασία και η συνεπακόλουθη αυξημένη εμπορία αυξάνουν την προστιθέμενη αξία των αγροτικών προϊόντων.

Μάλιστα ένα από τα προβλήματα του αγροδιατροφικού κλάδου στη χώρα μας είναι ακριβώς η χαμηλή προστιθέμενη αξία των αγροτικών προϊόντων, η οποία οφείλεται στη μη αναδεδειγμένη ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, της συσκευασίας και τυποποίησής τους.  Σε αυτά τα  προβλήματα αν προσθέσουμε και το υψηλό κόστος τόσο κατά την παραγωγή όσο και στα επόμενα στάδια που μεσολαβούν μέχρι τη διάθεση του προϊόντος στον καταναλωτή καθώς επίσης και την αδυναμία διάθεσής τους στις αγορές του εξωτερικού γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει σα χώρα να λάβουμε μέτρα.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων:

 • πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους, ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ,

Τα κριτήρια συμμετοχής είναι:

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας όπως παρακάτω:

 • Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 500.000 ευρώ, ο μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων και φόρων της τελευταίας τριετίας πρέπει να είναι θετικός.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 500.000 ευρώ, θα πρέπει να ικανοποιούνται τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια:
  • Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου μικτού κέρδους μεγαλύτερο από 10%.
  • Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου καθαρού κέρδους μεγαλύτερο από 3%.
  • Μέσος όρος τριετίας, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη /ίδια κεφάλαια) μεγαλύτερο από 10%.
  • Μέσος όρος τριετίας, κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) μεγαλύτερο από 40%.
  • Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας θετικός.

Αποκλείεται η ενίσχυση:

α) Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. ,β) Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.,γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου ,δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα,ε) Επενδύσεων των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης μελέτης είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ ή μεγαλύτερος των 15 εκατ. Ευρώ, στ) Επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 

Οι επιλέξιμοι τομείς για επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα 123Α αφορούν:

 

-ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

-ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

-ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

-ΟΙΝΟΣ

-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ

-ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται μεταξύ € 100.000 – € 10.000.000.
Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.

Τα ανώτερα ποσοστά χρηματοδότησης είναι κλιμακούμενα με το ύψος του προϋπολογισμού και κυμαίνονται ως εξής:

Επιχορήγηση ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχειρήσεων Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις (*)  
Μικρά Νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους 65% 65%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη 50% 25%
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά, Αττική 40% 20%

<>
(*) Οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες δύναται να απασχολούν έως και 750 άτομα προσωπικό και να έχουν τζίρο έως και 200 εκατ. ευρώ

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων α) της εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ), β) ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, και γ) αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
 • Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
 • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.

Η έχοντας ασχοληθεί με επιτυχία σε παρόμοια προγράμματα στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή βαθμολογία για την ένταξή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

 

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής τη γνώμη μας : μπορούμε πλέον να στοιχηματίσουμε με ασφάλεια οτι αυτός ο αγώνας δρόμου θέλει τις επιχειρήσεις Μεταποίησης και Εμπορίας των Αγροτικών Προϊόντων νικητές.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη της ΟικοΝομοΤεχνικής για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα, 2373025020 και 231.0.510733 ή με e-mail στοbalikyr@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και να ενημερωθείτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας http://www.oikonomotexniki.com

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων  Πιστοποιήσεων Περιβάλλοντος

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ