ΜΕΤΡΟ 123Α 20/09/2011

20 Σεπτεμβρίου, 2011

ΜΕΤΡΟ 123Α  “ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στην δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ με αριθμό 850 Β/16-5-2011, του προγράμματος ενίσχυσης της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Aναμένεται  το Φθινόπωρο η νέα πρόσκληση του προγράμματος , μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού, για βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Όσον αφορά το μέγεθος των δικαιούχων:

 • πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους, ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ,

 

Κριτήρια συμμετοχής

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις επιλέξιμες θεωρούνται αυτές που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας όπως παρακάτω:

 • Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μικρότερου ή ίσου των 500.000 ευρώ, ο μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων και φόρων της τελευταίας τριετίας πρέπει να είναι θετικός.
 • Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούμενου προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 500.000 ευρώ, θα πρέπει να ικανοποιούνται τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια:
  • Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου μικτού κέρδους μεγαλύτερο από 10%.
  • Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου καθαρού κέρδους μεγαλύτερο από 3%.
  • Μέσος όρος τριετίας, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη /ίδια κεφάλαια) μεγαλύτερο από 10%.
  • Μέσος όρος τριετίας, κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) μεγαλύτερο από 40%.
  • Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας θετικός.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 

Οι επιλέξιμοι τομείς για επιδότηση μέσα από το πρόγραμμα 123Α αφορούν:

 

-ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

-ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

-ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

-ΟΙΝΟΣ

-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ

-ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται μεταξύ € 100.000 – € 10.000.000.
Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.

Τα ανώτερα ποσοστά χρηματοδότησης είναι κλιμακούμενα με το ύψος του προϋπολογισμού και κυμαίνονται ως εξής:

Επιχορήγηση ανά περιφέρεια και μέγεθος επιχειρήσεων Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Μεγάλες Επιχειρήσεις (*) 
Μικρά Νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους 65% 65%
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη 50% 25%
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά, Αττική 40% 20%

<>
(*) Οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες δύναται να απασχολούν έως και 750 άτομα προσωπικό και να έχουν τζίρο έως και 200 εκατ. ευρώ

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων α) της εσωτερικής διακίνησης για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ), β) ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, και γ) αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.
 • Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ).
 • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000 ευρώ.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων θα προσδιοριστεί στην αναμενόμενη πρόσκληση.

Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με επιτυχία σε παρόμοια προγράμματα στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή βαθμολογία για την ένταξή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας στα τηλέφωνα 2373025020 και 2310510733 .