ΟΑΕΔ – 4 Προγράμματα 04/2010

30 Απριλίου, 2010

Με πολύ ευχάριστες  ειδήσεις θα ασχοληθούμε σήμερα: ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο γνωστός σε όλους μας ΟΑΕΔ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση  του προγράμματος  με το διακριτικό τίτλο: «Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε  εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις». Θυμίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή ο ΟΑΕΔ διαχειρίζεται 3 ακόμη προγράμματα που παρουσιάζουν και κοινωνικό αλλά και επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενο άρθρο.

 

Το καινούριο πρόγραμμα αφορά στην παροχή κινήτρων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να επαναπροσλάβουν άνεργους πρώην υπαλλήλους. Αναμένεται να επαναπροσληφθούν και οι 50.000 άνεργοι για τους οποίους δημιουργεί προϋποθέσεις το πρόγραμμα. Τα κίνητρα θα δοθούν με τη μορφή επιχορήγησης θα καλύπτουν   μέρος του μισθού και συνολικά την ασφαλιστική εισφορά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ήδη από τις 26 Απριλίου.

Είναι φανερό ότι από το πρόγραμμα ωφελούνται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι-εποχιακοί υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα είναι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Διαθέτουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,

β) Εχουν βεβαίωση εποχικής λειτουργίας από τον οικείο φορέα.

Οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται έως και για 2 μήνες από τις ασφαλιστικές εισφορές των εποχικών υπαλλήλων που επαναπροσλαμβάνουν,  εφόσον αυτοί δούλευαν ως εποχικοί και το προηγούμενο έτος, δηλ. το 2009. Επίσης δε θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς απασχόλησης. Οι ημερομηνίες που μπορούν να πραγματοποιηθούν προσλήψεις μπορεί να είναι κατά περίπτωση  στις 30-4-2010,  31-5-2010, 31-10-2010 είτε κάποια άλλη μέρα, η οποία καθορίζεται από τις καταληκτικές προθεσμίες επαναπρόσληψης που προβλέπονται στην κλαδική και τις συλλογικές συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρηθεί ο αριθμός των εποχικών εργαζομένων του προηγούμενου έτους.  Θυμίζουμε άλλωστε ότι και το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε σύμφωνα με το  «Προσωρινό  κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης».

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι:

  1. 1. το προσωπικό της έδρας επιχορηγείται μόνο για τις δραστηριότητες της έδρας, ακόμη και ο επιχειρηματίας απασχολεί τους υπαλλήλους της έδρας και σε άλλες περιπτώσεις.
  2. 2. Εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση που διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί, όμως κάθε μονάδα θα πρέπει να διατηρεί τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχε στο προηγούμενο έτος.
  3. 3. Επιχορηγείται και το υπερβάλλον προσωπικό, εφόσον η επιχείρηση το διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
  4. 4. Δεν επιχορηγούνται ως μέλη του προσωπικού οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Ωφελούμενοι του προγράμματος εκτός από τους επιχειρηματίες είναι επίσης οι εποχιακά άνεργοι οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα όμως ενδιαφέρει και άλλους άνεργους που είναι δυνατό να προσληφθούν από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για να καλύψουν, ενδεχομένως κενές (λόγω της ύπαρξης εποχικών ανέργων) ή επιπλέον νέες  θέσεις.

Ως άνεργοι θεωρούνται όσοι μετά την τελευταία απασχόληση τους κατά το 2009:

α) έχουν ή είχαν δικαιωθεί τακτική επιδότηση ανεργίας και β) ήταν ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε περίοδο μέχρι την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη τους στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνεται επίσης υπόψη ως Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνουν ότι λειτουργούν εποχικά και ότι οι εργαζόμενοι που θα επαναπροσλάβουν ανήκουν στο εποχικό  προσωπικό που απασχόλησαν το προηγούμενο έτος ή έχουν αντικατασταθεί έτσι ώστε να διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός προσωπικού. Σε πρώτο στάδιο η αίτηση προεγκρίνεται και ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από ζεύγος ελεγκτών, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα (άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,  εποχική λειτουργία της επιχείρησης, επαναπρόσληψη του ίδιου αριθμού του εποχικού προσωπικού για το χρονικό διάστημα που αιτείται την επιχορήγηση κλπ). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, η οποία θα κοινοποιείται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

Ο ΟΑΕΔ ασκεί και άλλους ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση με απόδοση μέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010), για την διακοπή της επιχορήγησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρων ή προϋποθέσεων, διακόπτεται η επιχορήγηση και επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ ποσό που καθορίζεται σε απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας όπου παρατίθεται η πλήρης αιτιολόγηση.

Πέρα όμως από το πρόγραμμα επαναπρόσληψης σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ο ΟΑΕΔ έχει δρομολογήσει την εφαρμογή και άλλου ειδικού τετραετούς προγράμματος προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση μέρους του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. Το πρόγραμμα αφορά σε νέες θέσεις εργασίας και δίνεται έμφαση στην πρόσληψη νέων έως 30 ετών και ανέργων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες όπως: α)πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες, β) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, γ) γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών και δ)άνεργοι λίγο πριν τη σύνταξη από τους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία. Στόχος είναι η ενίσχυση της καθαρής αύξησης των νέων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης, πρόσθετες εκείνων που τυχόν δημιουργούνται στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων.

Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Το πρόγραμμα θα επιχορηγήσει επιχειρήσεις που ανήκουν και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, αν και ανάλογα με την περιοχή και τον άξονα προτεραιότητας στον οποίο ανήκει, καλύπτεται αντίστοιχος αριθμός θέσεων απασχόλησης. Τονίζουμε ότι η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 48 μήνες και ότι μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα μήνες ακόμα.

Οι άνεργοι που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

  • να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή
  • να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν: άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, από τις οποίες προέκυψε νέα διάδοχος επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του  Ν.2643/98.

Η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεκίνησε στις  9-4-2010 και γίνεται ηλεκτρονικά, εκτός από την  περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, οπότε η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 .

Θυμίζουμε ότι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τον ΟΑΕΔ  γίνονται από τις 9-4-2010 και για δυο ακόμη προγράμματα : α) το «Πρόγραμμα άνεργων γυναικών ηλικίας 22-64» και β) το «ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων».

Το ειδικό διετές πρόγραμμα για ανέργους, επίσης στοχεύσει στην ενθάρρυνση της   δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης από τις ιδιωτικές εταιρίες καθώς επιδοτείται μέρος του μισθολογικού κόστους, και μέρος των  ασφαλιστικών εισφορών. Μέσω του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ θα απασχοληθούν 25.000 άνεργοι. Τονίζουμε ότι η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες και ότι μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα μήνες ακόμα.

Το πρόγραμμα «Πρόγραμμα άνεργων γυναικών ηλικίας 22-64» Το πρόγραμμα αφορά σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 22-64 ετών που θέλουν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες.  θα παρέχει σε 4.000 άνεργες γυναίκες τη δυνατότητα να επιδοτηθούν για τη δημιουργία της προσωπικής τους επιχείρησης.

Το ποσό της επιχορήγησης  για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 €. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πρότασης και τα υπόλοιπα 18.000,00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την έγκρισή της και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα νέα από το εργασιακό και επιχειρηματικό μέτωπο ας μας οπλίσουν με αισιοδοξία και ελπίδα στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα. Με τα προγράμματα αυτά πολλοί συμπολίτες μας θα καταφέρουν να εργαστούν και συνεπώς να ασφαλιστούν και να αμειφθούν, διατηρώντας κατά το δυνατό ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής για τους ίδιους. Τα ίδια προγράμματα παρέχουν ευκαιρίες και κίνητρα, δίνοντας ανάσες και στον επιχειρηματικό κόσμο. Με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων προσδίδουν στη χώρα και προοπτικές ανάπτυξης.

Πάνω από όλα όμως συνδράμουν στην τόνωση της ψυχολογίας του κοινωνικού συνόλου αλλά και στη σύσφιξη των δεσμών του κοινωνικού ιστού, καθώς ένας αξιόλογος αριθμός συμπολιτών μας θα κρατηθεί μακριά από την περιθωριοποίηση· απεναντίας δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του δυναμικού πολλών εργαζομένων αλλά και επιχειρηματιών.

 

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ : στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ιδέες σας και θα προτείνουμε και δικές μας, ώστε η «υπόθεση ΕΣΠΑ» να στεφθεί με επιτυχία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ευκαιρίες επενδύσεων  στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

 

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ