Περίοδος 2007-2013 Χρηματοδότηση – Επιδότηση μέσω Προγραμμάτων

5 Ιανουαρίου, 2010

Ήδη έχει  περάσει αρκετός καιρός από την πρώτη γνωριμία μας με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα κρατικά και κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων  μέσα από τις σελίδες αυτής της εφημερίδας και θεωρούμε σκόπιμο να κάνουμε σήμερα  μια ανακεφαλαίωση. Ακόμη θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά και πολύ συνοπτικά προγράμματα στα οποία θα αναφερθούμε διεξοδικότερα στο προσεχές μέλλον.

Τα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα οικονομικής στήριξης των επενδύσεων διαρθρώνονται κυρίως σε τρεις κατηγορίες : το ΕΣΠΑ για τις ΜΜΕ, το Ν. 3299/2004 και το Πρόγραμμα  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ παρέχει δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από δράσεις που ευνοούν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γυναίκες και νέους στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα και όχι μόνο. Ας δούμε λοιπόν με ποιες  δράσεις διανέμονται τα χρήματα αυτά στους πολίτες:

 

 • Ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας. Με τη δράση αυτή επιδοτούνται επενδύσεις με ποσά που ανέρχονται στα 200.000 ευρώ καλύπτοντας το 50 % των συνολικών επενδύσεων που θα δαπανηθούν προκειμένου να ιδρυθούν επιχειρήσεις από γυναίκες έως 55  ετών και νέους ηλικίας 18-39 ετών.
 • Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, στους τομείς τουρισμού μεταποίησης, εμπορίου και παροχής υπηρεσιών , που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις, προβλέπεται επιδότηση  65 % για επενδύσεις που φτάνουν τις 300.000 ευρώ .
 • Ψηφιακή ασφάλεια επιχειρήσεων-e security. Η δράση ενισχύει το 70% των δαπανών των επιχειρήσεων με ποσά ως 70.000 ευρώ που αφορούν στην αγορά εξοπλισμού ή λογισμικού ασφαλείας, την υλοποίηση σχεδίων ασφάλειας και αποκατάστασης και τη διασφάλιση των ψηφιακών συναλλαγών.
 • Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών. Σε αυτήν την περίπτωση χρηματοδοτούνται ελεύθεροι επαγγελματίες (λογιστές, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κ.α.) για την αγορά εξοπλισμού όπως εξοπλισμός πληροφορικής, εξειδικευμένο software ,ιατρικά μηχανήματα , κλπ..
 • Επιδότηση επενδύσεων προβολής, κρατήσεων από τουριστικές επιχειρήσεις για τη διαδικτυακή, πολυγλωσσική προβολή της επιχείρησης, για λογισμικό ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών όπως επίσης και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές.
 • Επιδότηση ποιοτικής αναβάθμισης τουριστικών καταλυμάτων (μη επιλέξιμων από τον αναπτυξιακό νόμο) με τη δράση αυτή επιδοτούνται επιχειρηματικές δράσεις  για ποιοτικό εκσυγχρονισμό μικρών ξενοδοχείων, campings και ενοικιαζόμενων δωματίων καθώς και διαμερισμάτων .
 • Πράσινη Επιχείρηση 2009. Και σε αυτήν την περίπτωση επιδοτούνται ως 60% με ποσό που φτάνει τα 200.000 ευρώ υφιστάμενες μικρές έως πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και συγκεκριμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για μεταποιητικές επιχειρήσεις, εφόσον οι επενδύσεις τους αποβλέπουν σε εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική προστασία.
 • Πράσινες υποδομές 2009. Θα επιδοτηθούν κατά 50-70% επενδύσεις ως τρία εκατομμύρια ευρώ τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις, με αντικείμενο τη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εξελίσσομαι 2009 και Στηρίζω 2009. Οι δράσεις αυτές ευνοούν υφιστάμενες μικρές έως πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και συγκεκριμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το ποσοστό κάλυψης των συνολικών επενδύσεων αγγίζει το 60% με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 500.000 ευρώ.
 • Σύγχρονη Επιχείρηση. Παρέχει τη δυνατότητα επιδότησης του 60% των επενδύσεων ύψους 100.000 ευρώ, υφιστάμενων επιχειρήσεων προκειμένου να πιστοποιηθούν κατά  ISO, EMAS, κτλ.
 • Διαπιστευτείτε. Δράση από την οποία μπορούν να επωφεληθούν φορείς πιστοποίησης, εργαστήρια δοκιμών κ.α. ακόμη και ΚΤΕΟ που προβαίνουν σε ενέργειες για την πρώτη διαπίστευση ή για επέκταση της παλαιότερης από το ΕΣΥΔ. Το ποσό ανέρχεται στα 100.000 ευρώ και η επιδότηση στο 60% της δαπάνης.
 • Μετοικώ 2009. Το ποσοστό και το ποσό της ενίσχυσης ανέρχονται στο 60 % και τα 200.000 ευρώ αντίστοιχα και αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης που θα μετεγκατασταθούν  στην περιφέρεια.
 • Πρωτοτυπώ 2009. Θα επιδοτηθούν κατά 60% και ως 200.000 ευρώ νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που σκοπεύουν να εντάξουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή γενικότερα να επεκτείνουν ή να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους οι οποίες θα βασίζονται σε πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες.
 • Επιδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων  όσον αφορά στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της χρήσης πολυγλωσσικών μέσων.

Μια άλλη δέσμη δράσεων προκύπτει από τον αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/2004) που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και τη σύγκλιση των οικονομιών του κέντρου και της περιφέρειας. Το ποσοστό των επενδυτικών δαπανών που καλύπτουν τα προγράμματα αυτά φτάνει το 60 % για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ από νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, και στηρίζει επιχειρηματικά προγράμματα όπως:

 • Επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης (αγροτικά, βιοτεχνία και βιομηχανία)
 • Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων
 • Εμπορευματικά-Διαμετακομιστικά κέντρα
 • Υπηρεσίες Logistics και εφοδιαστικών αλυσίδων
 • Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες και μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης της βιομάζας και παραγωγής βιοκαυσίμων, κ.τ.λ.)
 • Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, παροχή καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών, ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών .

Η ομάδα μέτρων και προγραμμάτων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που ενδιαφέρει ιδιαίτερα το νομό μας, αποτελεί την πρόταση ανάπτυξης του γεωργικού τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και καλύπτει τη χρονική περίοδο 2007-2013. Με τα προγράμματα αυτά ενισχύεται η επιχειρηματικότητα σε πολύ σημαντικά πεδία, όπως:

 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Η ενίσχυση καλύπτει το 65% των επενδύσεων ως 15 εκατομμύρια ευρώ για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • LEADER-ΟΠΑΑΧ-ΕΠΑΛ. Θα επιδοτηθούν  επενδύσεις ως 600.000 ευρώ σε ποσοστό μέχρι 60% για μονάδες διανυκτέρευσης, χώρους εστίασης και αναψυχής και όχι μόνο σε πολλές επιλεγμένες περιοχές της χώρας.
 • Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων-Σχέδια Βελτίωσης. Πρόκειται για επιδοτήσεις επενδύσεων έως 500.000 ευρώ με ποσοστό έως 75% σε υφιστάμενες καθώς και νεοεισερχόμενων γεωργών, γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση μιας πληθώρας  σημαντικών προγραμμάτων που δίνουν ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις.  Με όχημα το κατάλληλο πρόγραμμα και με όπλα το εμπνευσμένο επιχειρηματικό σχέδιο και τη σκληρή δουλειά ο επιχειρηματίας και φυσικά μαζί με αυτόν η πολιτεία, καθιστούν δυνατή όχι μόνο την αναστροφή αυτού του πεσιμιστικού κλίματος αλλά και την επίτευξη επανορθωτικών και κυρίως αναπτυξιακών βημάτων της  οικονομικής κατάστασης της χώρας.
Στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ιδέες σας και θα προτείνουμε και δικές μας, ώστε η προσπάθεια ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ να στεφθεί με επιτυχία.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

Μετά τιμής
Μπαλλή Κυριακή
Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων
Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ