Πολλαπλή Συμμόρφωση 20/07/2010

20 Ιουλίου, 2010

Οι νέες υποχρεώσεις του Οδηγού Εφαρμογής Πολλαπλής Συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων απαιτούν άδεια χρήσης νερού άρδευσης. Σε αντίθετη περίπτωση οι αγρότες θα «τιμωρούνται» με παρακράτηση ενισχύσεων (2/7/2010 11:54).

Στις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση, έγκεινται οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις του νέου Οδηγού Εφαρμογής Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σε σχέση με αυτόν του 2009. Ειδικότερα, στον νέο Οδηγό γίνονται αυστηρότερα τα πλαίσια στο θέμα της χρήσης νερού άρδευσης ενώ σε περίπτωση που οι αγρότες δεν συμμορφώνονται, θα χάνουν ποσοστό από τις άμεσες ενισχύσεις τους.

Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥΠΑΑΤ, κ. Παύλος Πέζαρος, τονίζει: «Η μεγαλύτερη αλλαγή στον νέο Οδηγό Εφαρμογής για τη Πολλαπλή Συμμόρφωση, έχει να κάνει με την διαχείριση του νερού. Συγκεκριμένα, ο παραγωγός που χρησιμοποιεί νερό για το πότισμα των καλλιεργειών του, θα πρέπει να έχει άδεια χρήσης νερού. Είτε έχει γεώτρηση, είτε ανήκει σε κάποιο από τα ΤΟΕΒ. Μέχρι σήμερα αυτό το μέτρο δεν ήταν υποχρέωση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, τώρα έχει μπει η αδειοδότηση της χρήσης νερού μέσα στις υποχρεώσεις της Πολλαπλής». Όσον αφορά στο θέμα των κυρώσεων στους αγρότες που δεν συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα ο κ. Πέζαρος συμπληρώνει:

«Εάν ο αγρότης έχει ήδη άδεια μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Αν όχι και ανήκει σε κάποιο δίκτυο ΤΟΕΒ τότε την λαμβάνει από εκεί. Οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αγρότη εξαρτάται από το βάρος της παράβασης. Αυτό γίνεται συνολικά για όλες τις υποχρεώσεις της Πολλαπλής και αναλόγως του γίνεται παρακράτηση από τις άμεσες ενισχύσεις. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αλλαγές μικρότερης σημασίας οι οποίες περισσότερο είναι διευκολυντικές. Για παράδειγμα έχει διευκολυνθεί το θέμα της αμειψισποράς το οποίο στην Ελλάδα δεν τηρούσαμε σωστά». Ειδικότερα σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού ο Οδηγός Εφαρμογής Πολλαπλής Συμμόρφωσης αναφέρει:

– Από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις γεωργών:

α)  Οι γεωργοί οι οποίοι είναι μέλη Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, Τοπικές Επιτροπές Άρδευσης, Προσωρινές Διοικούσες Επιτροπές, Α.Ο.Σ.Α.Κ., Οργανισμός Κωπαΐδας), πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον αντίστοιχο ΟΕΒ, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το αντίστοιχο έργο ή τμήμα του έργου. Για να πάρουν τη βεβαίωση αυτή κάνουν αίτηση στο φορέα τους (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ κλπ). Στην περίπτωση αυτή,  οι γεωργοί καλούνται να διαθέτουν τη βεβαίωση του συλλογικού φορέα, η οποία θα παρέχεται από τους αρμόδιους φορείς (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, κλπ.).

β) Οι γεωργοί που διαθέτουν ιδιωτικές υδροληψίες, θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου  δικαίου του νόμου 3199/2003, για την αδειοδότηση της υδροληψίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδείξουν ότι η χρήση αρδευτικού νερού είναι νόμιμη. Ισχύουν οι εξής υποπεριπτώσεις: Εφόσον ο γεωργός διαθέτει ήδη άδεια χρήσης ή έχει κάνει αίτηση για αδειοδότηση στον αρμόδιο φορέα, το σχετικό έγγραφο αποτελεί αποδεικτικό συμμόρφωσης. Εφόσον ο γεωργός δε διαθέτει άδεια, θα πρέπει να κάνει αίτηση στις νομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, όπου θα δηλώνει τη θέση της υδροληψίας, τον τύπο της και τα χαρακτηριστικά της. Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώνει εάν η υδροληψία λειτουργεί πριν η μετά το Μάιο του 1989, προκειμένου να λάβουν βεβαίωση ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης αδείας. Και τούτο διότι στην ελληνική νομοθεσία υπάρχει διάκριση υποχρεώσεων για αυτούς που έχουν δικαίωμα χρήσης νερού προ της 11 Μαΐου 1989, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την έκδοση απόφασης η οποία θα ρυθμίζει το καθεστώς χρήσης νερού.

Διευκρινήσεις:

Η βεβαίωση που πρέπει να διαθέτει ο παραγωγός ΔΕΝ είναι αναγκαίο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. Είναι όμως αντικείμενο ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση, οι έλεγχοι της οποίας ξεκινούν μετά την υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων. Οι γεωργοί που κατέχουν νόμιμες άδειες δε χρειάζεται να προβούν σε άλλες ενέργειες. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης από τους συλλογικούς φορείς άρδευσης καθορίζονται από τους ίδιους  τους φορείς και όχι από το Υπουργείο. Θέματα οικονομικών διακανονισμών κλπ, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας των συλλογικών φορέων. Η ποινή που θα επιβληθεί σε γεωργούς που δε διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση ξεκινάει από 3% της ενίσχυσης για τον 1ο χρόνο και αυξάνεται εάν και τον επόμενο χρόνο ο γεωργός δεν εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε εδώ ολόκληρο τον Οδηγό Εφαρμογής Πολλαπλής Συμμόρφωσης 2010