Πράσινος Τουρισμός

30 Ιουνίου, 2010

Μια καινούρια επιχειρηματική ευκαιρία ξεπρόβαλλε, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα γενικά αλλά και στο νομό μας. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ). Στις 03/05/2010 προδημοσιεύτηκε ο οδηγός του προγράμματος από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Ο «Πράσινος Τουρισμός» συνιστά το κομμάτι εκείνο της πράσινης ανάπτυξης που αφορά στον τουριστικό τομέα. Σχεδιάστηκε με στόχο να προωθήσει αναπτυξιακές παρεμβάσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμφορούνται από πνεύμα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας και επιφέρουν βελτιώσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και διαδικασιών. Οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει ωστόσο να σέβονται απαραιτήτως τον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρηση, να λαμβάνονται συγχρόνως υπόψη τα γεωγραφικά δεδομένα και να ολοκληρώνονται ικανοποιώντας υψηλού επιπέδου ποιοτικές προδιαγραφές.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να ξεκινήσει από τα 30.000 ευρώ και να φτάσει τις 400.000 ευρώ. Υπάρχει ωστόσο ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο το ύψος της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας διετίας της αιτούσας επιχείρησης.

Επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα θα καλύψει μέρος των επιλέξιμων δαπανών, και συγκεκριμένα το 40%, ωστόσο στα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 5 %. Το υπόλοιπο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (και 55% για τα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων), θα καλυφθεί από την ιδιωτική συμμετοχή, δηλαδή από τον  ίδιο τον δικαιούχο είτε με ιδία συμμετοχή είτε με τραπεζικό δανεισμό.

 

Ποιές όμως είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα; Επιλέξιμα λοιπόν θεωρούνται τα τουριστικά καταλύματα, τα οποία    :

  • είναι υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (δηλαδή υφιστάμενες, που διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας),  ανεξαρτήτως κατηγορίας, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2008
  • είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία των κληρονόμων καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

<>
Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα δεν ενισχύει δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς ή/και τις θυγατρικές τους. Επίσης δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των δικαιούχων οι επιχειρήσεις που  έχουν λάβει τις λεγόμενες de minimis επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων, όταν το συνολικό ποσό που οι επιχειρήσεις αυτές αιτούνται να λάβουν -αθροιστικά μαζί με την επιχορήγηση του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»- υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

 

Ποιές όμως είναι οι δαπάνες που μπορεί να καλύψει το πρόγραμμα; Σε γενικές γραμμές οι επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνουν:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας, δράση που περιλαμβάνει: α) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και β) αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

2. Εξοικονόμηση ύδατος με ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων

3. Μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων (αντιμετώπιση της ρύπανσης από στερεά και υγρά απόβλητα).

4. Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ECOLABEL, ISO 14001).

5. Ενημέρωση και προβολή.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες κατανέμονται σε κατηγορίες και για κάθε μια κατηγορία προβλέπεται μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου. Παρακάτω αναφέρονται οι κατηγορίες των δαπανών και μέσα σε παρένθεση τα αντίστοιχα επιλέξιμα ποσοστά.

  • Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων και εξοπλισμού (60-100%)
  • Κτιριακά-διαμόρφωση χώρων- ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις (0%-20%)
  • Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ. (0%-15%)
  • Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ) (0%-6%).
  • Ενημέρωση και προβολή (0%-5%).

<>
Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία του προγράμματος, τα οποία βέβαια είναι αρκετά για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των δικαιούχων. Άλλωστε η ενημέρωση για τέτοιου είδους προγράμματα θα πρέπει να γίνεται σε ευρεία κλίμακα. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν για την ύπαρξη ενός προγράμματος όπως ο «Πράσινος Τουρισμός» και τα περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά οφέλη που μπορούν να αποκομίσει το κοινωνικό σύνολο από την υλοποίησή του.

 

Οι ορθές προθεσμίες θα ανακοινωθούν με την επίσημη δημοσίευση του προγράμματος. 

 

Εμείς θεωρούμε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όχι μόνο γιατί συνιστά πηγή χρηματικών πόρων, αλλά και γιατί αποτελεί ένα έργο με σύγχρονη φιλοσοφία και προσεκτικά επιλεγμένες επιδοτούμενες παρεμβάσεις.  Κι ενώ η κρίση συνεχίζει να ταλανίζει τη χώρα, εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχουν προγράμματα-ευκαιρίες που δεν προβλέπουν μόνο στενά οικονομικά οφέλη, αλλά προχωρούν παραπέρα και τοποθετούν ψηλά στην ιεραρχική κλίμακα αξίες όπως ο σεβασμός του περιβάλλοντος και που ενεργοποιούν μέτρα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797, με e-mail στο balikyr@otenet.gr ή μέσω της  ιστοσελίδας μας ,  web : oikonomotexniki.com.

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟικοΝομοΤεχνική