Προστασία των Ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών 16/10/2010

16 Οκτωβρίου, 2010
Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών και συγκεκριμένα της περιοχής της λίμνης Κορώνειας

και του Αργολικού πεδίου


Άξονας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείρηση των φυσικών πόρων


Μέτρο 214: Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις


Συνολικός Προϋπολογισμός : € 20.000.000,00


Δημόσια Δαπάνη : € 20.000.000,00


Ποσοστό Ενίσχυσης : 0 %


Κατάσταση : Ανοικτή έως 12/11/2010


 

Περιγραφή

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους των περιοχών της λίμνης Κορώνειας και του Αργολικού πεδίου, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 3α «Περιοχές Παρέμβασης» της συνημμένης πρόσκλησης, να συμμετάσχουν στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.
Στη δράση μπορούν να ενταχθούν εκτάσεις που ένα από τα τρία τελευταία έτη (2008, 2009, 2010) είχαν καλλιεργηθεί και είχαν δηλωθεί στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης, με αρδευόμενες καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου, κηπευτικών και ζαχαρότευτλων. Το έτος που θα ληφθεί υπόψη για την επιλεξιμότητα της καλλιέργειας θεωρείται έτος αναφοράς. Οι εκτάσεις αυτές πρέπει απαραίτητα να δηλωθούν στην ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, δηλαδή του 2010.

Σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση οι παραγωγοί που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση μπορούν να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στο διάστημα από 15/10/2010 ως 12/11/2010.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω έγγραφα:
Πρόσκληση δράσης 2.1
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Αίτηση ενίσχυσης Δράσης 2.1
Δείτε την περιγραφή του Μέτρου 214