Προδημοσιεύτηκε η νέα Προκήρυξη Νέων Αγροτών (2021)

8 Μαρτίου, 2021
Shutterstock 608034977 800x450 1

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προβλέπεται να προκηρυχθεί νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στη Δράση 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία θα αφορά την εγκατάσταση Νέων Γεωργών φυσικών προσώπων και είναι βασισμένη στην εθνική και ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική και σε μέτρα που στόχο έχουν τη συνέχιση της γεωργικής παράδοσης της χώρας από νέους ανθρώπους και την μετεξέλιξή της σε ένα σύγχρονο σύστημα παραγωγής του πρωτογενή τομέα, που σέβεται το περιβάλλον και τον καταναλωτή, στα πλαίσια του γενικότερου στόχου – στρατηγικής: «Βελτίωση της Ηλικιακής Σύνθεσης του Αγροτικού Πληθυσμού».

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Δικαιούχοι του Υπομέτρου θα είναι οι νέοι ηλικίας κάτω των 41 ετών, οι οποίοι ενισχύονται για την είσοδό τους στην γεωργική απασχόληση και την πρώτη εγκατάστασή τους σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής του Υποψηφίου

Οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά ολες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1. Προσοχή απαιτείται κυρίως στις αστικές περιοχές.
 3. Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με Τυπική Απόδοση που υπερβαίνει τις 12.000
 4. Να μην έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη από την ημερομηνία που εγγράφονται στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες. Ο συχνότερος και κυριότερος λόγος απόρριψης ενός υποψηφίου αποτελεί η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ως αγρότης (πρώην ΟΓΑ).
 5. Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για πρώτη φορά έως και δεκαοχτώ μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της μελέτης.
 6. Να μην έχουν σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ κατά το έτος 2021 ή σύζυγο ο οποίος είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Επιλέξιμοι ωστόσο μπορούν να θεωρηθούν υποψήφιοι των οποίων οι σύζυγοι κατά τα έτη 2019 ή 2020 έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ με Τυπική Απόδοση μικρότερη των 12.000 και δεν είναι, ή δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν επαγγελματίες αγρότες από το ΜΑΑΕ.
 7. Να μην έχουν μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη εξωγεωργική απασχόληση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εξωγεωργικής απασχόλησης, να δεσμευτούν να τη διακόψουν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης των αιτήσεων τους (εφόσον κριθούν επιλέξιμοι).
 8. Αν είναι σπουδάστριες-σπουδαστές ή φοιτήτριες-φοιτητές, θα πρέπει να έχουν φοιτήσει τουλάχιστον για τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης για κάθε σχολή.
 9. Δεν πρέπει να έχουν υπάρξει παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 ή 2000-2006.
 10. Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, δηλαδή να διαθέτουν τίτλο σπουδών/ πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης τουλάχιστον επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή να δεσμευτούν να τα αποκτήσουν, μέσω παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε διάστημα εντός 36 μηνών από την έγκρισή τους.
 11. Να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να είναι από τρία (3) έως και τέσσερα (4) έτη. Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την απόφαση ένταξης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Εκμετάλλευσης

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2021.
 2. Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως Τυπική Απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 12.000 έως και 100.000 . Παρακάτω παρατίθεται ένας βοηθητικός πίνακας με ενδεικτικές καλλιέργειες και τις εκτάσεις αυτών που απαιτούνται κατά την ένταξη αλλά και μετά τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου (από τη Δήλωση Καλλιέργειας θα πρέπει να προκύπτει Τυπική Απόδοση ίση με 16.000):

  Φυτικό ή Ζωϊκό κεφάλαιο Τυπική Απόδοση (Τ.Α.)
  Τιμή/Στρέμμα
  12.000
  Τ.Α. «Εισόδου» σε στρ. ή μελίσσια
  16.000
  Τ.Α. «Εξόδου» σε στρ. ή μελίσσια
  20.000
  Τ.Α. Μέγιστης Βαθμολογίας σε στρ. ή μελίσσια
  Επιτραπέζιες ελιές 295,30 41 55 68
  Ελαιοποιήσιμες ελιές 188,20 64 86 107
  Πυρηνόκαρπα και Μηλοειδή 675,00 18 24 30
  Ακτινίδια 523,80 23 31 39
  Κηπευτικά 1.177,50 11 14 17
  Μελισσοσμήνη 74,00 163 217 271
  Ακρόδρυα 505,70 24 32 40
  Επιτραπέζιο Αμπέλι 961,20 13 17 21
  Σκληρό σιτάρι 32,40 371 494 618
  Βαμβάκι 151,60 80 106 132
  Καπνά 573,50 21 28 35
  Λεβάντα 950,00 13 17 22
  Κηπευτικά Θερμοκηπίου ή Υπό Κάλυψη 6.892,60 1,8 2,4 3
  Φυτώρια ελάτης και λοιπών δασικών δένδρων 5.217,00 2,4 3,1 3,9
 3. Κατ’ εξαίρεση, επιλέξιμες είναι οι μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις που κατά την ΕΑΕ 2021 θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 109 κυψέλες
 4. Η εκμετάλλευση θα πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου καθώς θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης στην εκμετάλλευση. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου, δηλαδή δεν βρίσκονται τουλάχιστον σε όμορο νομό, δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.
 5. Για τις νεαρές φυτεύσεις, δηλαδή για μη παραγωγικές καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται κατά τη Δήλωση Καλλιέργειας, υπολογίζουμε την μισή Τυπική Απόδοση ανά στρέμμα. Για παράδειγμα, 1 στρ. παραγωγικού επιτραπέζιου ελαιώνα έχει Τυπική Απόδοση 295,3/στρ. ενώ 1 στρ. νεοφυτεμένου επιτραπέζιου ελαιώνα έχει Τυπική Απόδοση 147,6/στρ.
 6. Στην Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης, δεν θα προσμετρηθεί η Τυπική Απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.
 7. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης μπορούν να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα (ή συνδυασμός αυτών) αλλά το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ιδιόκτητο

Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις

 1. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να διατηρούν τον τόπο μόνιμης κατοικίας
 2. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να διατηρούν την αρχική Τυπική Απόδοση, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση ΕΑΕ 2021, καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας-τετραετίας του επιχειρηματικού σχεδίου.
 3. Κατά τη λήξη της τριετίας-τετραετίας του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι υποψήφιοι δεσμεύονται να επιτύχουν Τυπική Απόδοση αυξημένη κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την Τυπική Απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης (ΕΑΕ 2021), πετυχαίνοντας ωστόσο σε κάθε περίπτωση Τυπική Απόδοση μεγαλύτερη ή ίση των 16.000.
 4. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, που μπορεί να διαρκέσει από τρία (3) έως τέσσερα (4) έτη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να διατηρήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού για άλλα τέσσερα (4) έτη,
 5. Για τέσσερα έτη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν ανελλιπώς αίτηση στο ΟΣΔΕ, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει Τυπική Απόδοση μεγαλύτερη των 16.000
 6. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να υπαχθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου
 7. Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους παρακολουθώντας εξειδικευμένα σεμινάρια του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται στα 35.000 ευρώ επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι παρακάτω προσαυξήσεις:

 • 2.500 €, εφόσον  η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό)
 • 2.500 €, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς, το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% πιστώνεται μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Βαθμολογικά κριτήρια βάσει της προηγούμενης Προκήρυξης

 • Ποσοστό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης στην ΕΑΕ 2021 που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (5,5 – 11 μόρια).
 • Η Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης στην ΕΑΕ 2021 υπολογίζεται στο εύρος 12.000 – 15.000
  (4,5 μόρια) ή στο εύρος 15.000 – 20.000 (7,2 μόρια) ή σε επίπεδο υψηλότερο των 20.000 (9 μόρια)
 • Ο χαρακτηρισμός της περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου ως Ορεινή (5 μόρια).
 • Η διαμονή του υποψηφίου σε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα με πληθυσμό έως 500 κατοίκους (4 μόρια), από 500 έως 2.500 κατοίκους (3 μόρια) και από 2.500 έως 5.000 κατοίκους (2 μόρια).
 • Το ατομικό ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2020 (όταν υποβληθεί) έως και 7.500 ευρώ και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα έως και 20.000 ευρώ (5 μόρια)
 • Ανεργία, συνεχόμενη ή διακοπτόμενη, πάνω από 12 μήνες ανατρέχοντας έως και 18 μήνες πριν την ημερομηνία εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης (3 μόρια).
 • Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης (AGRO, GLOBAL G.A.P.) στη μελλοντική κατάσταση (7 μόρια)
 • Η κατοχή ΠτυχίουΤίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερου ή ίσου με το επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πτυχίο ΑΕΙ, ΙΕΚ γεωτεχνικής κατεύθυνσης – 6 μόρια) ή κατοχή ΠτυχίουΤίτλου Σπουδών Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης ανώτερου ή ίσου με το επίπεδο 4 (απολυτήριο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ γεωτεχνικής κατεύθυνσης – 3 μόρια)
 • Η συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών (2 μόρια)
 • Η πραγματοποίηση επενδύσεων (ελκυστήρας, παρελκόμενα ελκυστήρα κτλ.)., οι οποίες μπορούν αργότερα να συμπεριληφθούν σε Σχέδιο Βελτίωσης. Το κριτήριο δεν είναι υποχρεωτικό αλλά βαθμολογείται με 5 μόρια αν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος αποδειχθεί υλοποίηση επενδύσεων αξίας 10.000€ και με 10 μόρια για υλοποίηση επενδύσεων αξίας >= 17.500€. Για ενδιάμεσες αξίες, το κριτήριο βαθμολογείται αναλογικά (5-10 μόρια).

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών μέχρι την υποβολή του φακέλου

Την Άνοιξη του 2021, πιθανώς τον Απρίλιο-Μάιο, θα υποβληθεί η Δήλωση Καλλιέργειας (μέσω του ΟΣΔΕ), που θα πρέπει να προετοιμαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα ώστε από τη Δήλωση να προκύπτει Τυπική Απόδοση μεγαλύτερη από 12.000 – 14.000€ που αποτελεί το κατώφλι εισόδου του Προγράμματος.

Το Φθινόπωρο του 2021 θα υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης του προγράμματος, αφού συλλεχθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Με την παρέλευση τριών μηνών θα εκδοθεί ο πίνακας των δικαιούχων-εγκριθέντων, με την παράλληλη πίστωση του 70% της επιδότησης σε κάθε δικαιούχο.