Στήριξη νέων επιχειρηματιών 23/11/2011

23 Νοεμβρίου, 2011

(ΔΡΑΣΗ 1: ΑΝΕΡΓΟΙ – ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

 

Η Δράση αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και τη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού με μέγιστο τις 20.000€ ή τις 35.000€, εάν δημιουργηθεί 1 επιπλέον θέση εργασίας. Ορισμένες από τις επιλέξιμες ενέργειες είναι: Ενοίκιο, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (Δ.Ε.., νερού), Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου κ.α.. Αναλυτικότερα

Οι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στα παρακάτω:

 1. Προώθηση του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην αγορά εργασίας.
 2. Συμβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού.
 3. Δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.
 4. Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και Ανάπτυξη και βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 •   Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
 •   Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 •   Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Ενοίκια (έως 50% του προϋπολογισμού)
 2. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (έως 40% του προϋπολογισμού)
 3. Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (έως 10% του προϋπολογισμού)
 4. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών – Νομική και Λογιστική υποστήριξη (έως 10% του προϋπολογισμού)
 5. Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (έως 5% του προϋπολογισμού)
 6. Δαπάνες κατάρτισης (έως 20% του προϋπολογισμού)
 7. Αποσβέσεις Παγίων (έως 5% του προϋπολογισμού)
 8. Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων (έως 10% του προϋπολογισμού)
 9. Νέα θέση εργασίας – 1ΕΜΕ (έως 15.000 ευρώ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια Δαπάνη) 10.000€ και ανώτατο 20.000 € εάν δεν προβλέπεται νέα θέση εργασίας και έως 35.000€ εάν προβλέπεται νέα θέση εργασίας.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον επιχειρηματία, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να διαβάσουν εδώ την  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Οδηγό Εφαρμογής

 

Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με το αντίστοιχα προγράμματα καταγράφοντας υψηλή επιτυχία στο παρελθόν , είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης καθώς και το συνολικό σχεδιασμό –  μελέτη του έργου και τη τεχνική στήριξη υλοποίησης του προγράμματός σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και  2310510733 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr