Στο 70% η Προκαταβολή για τους Νέους Αγρότες 02/09/2010

2 Σεπτεμβρίου, 2010

Δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/1126/23-7-2010) με την οποία αυξάνεται σε 70% από 40% που ίσχυε το ύψος της πρώτης δόσης για το πριμ που δίνεται στους νέους αγρότες που εντάσσονται στο σχετικό πρόγραμμα. Παράλληλα, μεταβιβάζονται στις περιφέρειες οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο, την αναγνώριση και την εκκαθάριση των δαπανών, ώστε να συντομευτούν οι διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων.

 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ΚΥΑ με αριθμό 5970 με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται για για 4η φορά η με αριθμό 17371/20-11-2008 (704/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΦΕΚ 2497/Β/9.12.2008), ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 25 «Επίβλεψη υλοποίησης» τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου των δικαιούχων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για κάθε δικαιούχο ως προς τις εκτάσεις και το ζωικό κεφάλαιο.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποιούνται στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών ώστε να ληφθούν υπόψη κατά το διοικητικό έλεγχο».

2. Το άρθρο 27 «Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων» τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

i. Τα ποσοστά επί του συνολικού ποσού της ενίσχυσης της 1ης, 2ης και 3ης δόσης καταβολής της ενίσχυσης τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 27 τροποποιούνται αντίστοιχα σε 70%, 15% και 15%.

Τα αναφερόμενα, σε αποφάσεις Έγκρισης πράξης που έχουν εκδοθεί, ποσοστά των δόσεων, προσαρμόζονται αντίστοιχα και ισχύουν χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης.

ii. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 27 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών πραγματοποιείται από το Φορέα Εφαρμογής του Μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 35»

3. Το άρθρο 35 αριθμείται εκ νέου σε άρθρο 36 και προστίθεται άρθρο 35

4. Προστίθεται το άρθρο 35 ως ακολούθως:

Άρθρο 35

Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων

1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το Παράρτημα Ι κεφαλαίο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, εκχωρεί στις Περιφέρειες μέρος των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)1290/2005, για το πρόγραμμα «ΠΑΑ 2007-2013».

2. Οι Περιφέρειες, αναλαμβάνουν τον έλεγχο καθώς και την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών για το καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 για τις υποχρεώσεις της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

3. Οι Περιφέρειες συνεργάζονται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και παρέχουν επαρκή εχέγγυα ότι:

i. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφωνία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.

ii. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

iii. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες.

iv. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό την έννοια των κοινοτικών κανόνων.

v. Αποδέχονται ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και παρέχουν σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί.

vi. Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.

vii. Διασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις διαδικασίες.

 

Πηγή: Agronews

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ

fek_1126-2010.pdf