Συμφωνητικά μίσθωσης αγρών, ΑΤΑΚ και δηλώσεις ΟΣΔΕ παραγωγών

22 Δεκεμβρίου, 2018
22 2

Η υποχρεωτική αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ [ Αριθµός Ταυτότητας  Ακινήτου-Είναι ένας µοναδικός για κάθε ακίνητο] στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε είναι αναγκαία για να καταγραφούν οι πραγµατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις… Η αναγκαιότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε µετά και από τη σύσταση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, προς αποφυγή χρήσης πλαστών µισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου.


Αφορµή αποτέλεσαν τα ευρήµατα ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και άλλων υπηρεσιών όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων µισθωτηρίων και παραστατικών χρήσης αγροτεµαχίων.

Papadimitrioy 3 248x300

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΟΣΔΕ

∆εδοµένου ότι ξεκίνησε ολοκληρώθηκε η σπορά των σιτηρών για την περίοδο 2018/2019,  οι παραγωγοί που θα υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης έτους 2019 µε µισθωµένα αγροτεµάχια, θα πρέπει στα νέα ενοικιαστήρια που θα επισυνάψουν σε αυτή να συµπεριλαµβάνονται και οι ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων. Η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου του ιδιοκτήτη, θα είναι υποχρεωτική. Εκτός κι αν δοθεί παράταση και πάλι (όπως πέρυσι) ή καταργηθεί τελείως η υποχρέωση.

Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» και του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά Μέτρα» του Π.Α.Α. 2014-2020 και είναι ενταγµένα στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑΑΤ, για την τήρηση των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. Ως εκ τούτου επισηµαίνεται ότι οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστηρίων που αφορούν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων 2018, πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το τρέχον έτος, σε συνέχεια του προηγούµενου ενοικιαστηρίου για το έτος αιτήσεων/δέσµευσης 2017.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενωσιακών καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται από το ΟΣ∆Ε χορηγούνται εφόσον επαληθεύονται οι όροι επιλεξιµότητας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του προϋπολογισµού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ένας από τους σκοπούς του Οργανισµού Πληρωµών είναι η πρόληψη και η πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηµατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόµως ή αχρεωστήτως. Σύµφωνα µε το άρθρο 40 παράγραφος 3 της υπ’ αριθ. 104/7056/21.01.2015 (ΦΕΚ 147 Β’/2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.(ΕΕ) 1306/2013.

Πηγή