Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 04/2010

10 Απριλίου, 2010

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα πολυαναμενόμενα προγράμματα για τους παραγωγούς της χώρας, το  πρόγραμμα που είναι πιο γνωστό σε όλους ως «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» , το οποίο αφορά επενδύσεις του γεωργικού τομέα και εντάσσεται στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Με τα Σχέδια Βελτίωσης ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με χρηματοδότηση των προτάσεων που προβλέπουν  την οικονομικότερη χρήση των συντελεστών παραγωγής –δηλ. τη μείωση του κόστους παραγωγής-  και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στη γεωργική εκμετάλλευση. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει επίσης να προβλέπουν μέτρα για την εργασιακή ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση ανταγωνιστικών  καλλιεργειών που θα συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση της γεωργίας. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να  συνάδουν με τον κύριο στόχο του προγράμματος, που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 

Τα Σχέδια Βελτίωσης προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες ενίσχυσης επενδυτικών δράσεων στις οποίες σκοπεύουν να προχωρήσουν οι δικαιούχοι μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

 • Υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις γεωργών-φυσικών προσώπων ή και νομικών προσώπων.
 • Συνεργαζόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Νέοι Γεωργοί
 • Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις προκειμένου να μετεγκατασταθούν για λόγους αναγκαιότητας που επιβάλλουν διατάξεις που αφορούν στη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι είδους επενδύσεις θα ενισχυθούν, ώστε να γίνει ακόμη πιο φανερή η τεράστια σημασία των «Σχεδίων Βελτίωσης» για τους παραγωγούς αλλά και για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Με το πρόγραμμα λοιπόν ενισχύονται:

 • Η κατασκευή ή/και ο εκσυγχρονισμός της γεωργικής εκμετάλλευσης σε κατασκευαστικά στοιχεία όπως αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  θερμοκήπια κ.α.
 • Η αγορά ή χρονομίσθωση νέου, σύγχρονου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών.
 • Ο εξοπλισμός με προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών .
 • Σημαντικές δαπάνες που αφορούν στην ικανοποίηση των νομικών  και διοικητικών απαιτήσεων του μέτρου όπως οι αδειοδοτήσεις, καθώς επίσης και οι αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές μελετών κ.α.
 • Οι απαραίτητες έγγειες βελτιωτικές παρεμβάσεις όπως γεωτρήσεις, και αρδευτικά συστήματα που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού.
 • Η εισαγωγή στη γεωργική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
 • Οι απαραίτητες δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων ειδικών εκτροφών όπως είναι η σαλιγκαροτροφία και η εκτροφή μονόπλων κ.α.
 • Οι απαραίτητες δαπάνες για τη δημιουργία και λειτουργία μόνιμων φυτειών προωθούμενων ειδών –όπως είναι λόγου χάρη οι ροδιές ή οι κρανιές κ.α..
 • Οι δαπάνες για τη λήψη μέτρων αλλά και την αγορά τεχνολογιών που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο τα «Σχέδια Βελτίωσης» θεωρούνται από τους παραγωγούς εξαιρετική ευκαιρία για το μέλλον της επιχείρησής τους, είναι τα ποσά αλλά και τα ποσοστά ενίσχυσης. Η ενίσχυση που θα διατεθεί στην επιλεγμένη επενδυτική πρόταση θα έχει τη μορφή της επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της καθορίζεται αφενός από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών και αφετέρου από το συντελεστή δηλαδή το ποσοστό της ενίσχυσης. Σημειώνουμε ότι το συνολικό ποσό που θα καλύψει τις απαιτήσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν στους δημόσιους πόρους μπορεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την κλιμάκωση των ποσοστών ενίσχυσης, την οποία θα σας περιγράψουμε παρακάτω. Ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώνονται τα ποσοστά αποτυπώνει την πολιτική βούληση των αρμόδιων για τη σχεδίαση της αγροτικής περιοχής της χώρας αρχών να θέσει προτεραιότητες που θα εξυπηρετήσουν οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους τεράστιας σημασίας για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας.

Το υψηλότερο ποσοστό ενίσχυσης απολαμβάνουν οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών νησιών του Αιγαίου ή οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ως έδρα τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Σε αυτήν την περίπτωση δε γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε νέους γεωργούς και μη, καθώς το ποσοστό του επιλεγμένου προϋπολογισμού που καλύπτεται από τους δημόσιους πόρους φτάνει το 75%. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ευνοούνται ιδιαίτερα οι νέοι γεωργοί και μάλιστα αυτοί που διαμένουν ή διατηρούν τη γεωργική επιχείρηση σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές. Το ποσοστό σε αυτήν την περίπτωση φτάνει στο 60% ενώ αν ο νέος γεωργός κατοικεί ή διατηρεί την επιχείρησή του σε άλλη περιοχή, απολαμβάνει ποσοστό 50%. Το ίδιο ποσοστό (50%) απολαμβάνουν οι πιο «παλιοί» γεωργοί εφόσον διαμένουν ή διατηρούν τη γεωργική επιχείρηση σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι γεωργοί που δε  θεωρούνται νέοι και διαμένουν ή διατηρούν την επιχείρησή τους σε άλλες περιοχές που δε θεωρούνται ορεινές ή μειονεκτικές ενισχύονται με ποσοστό που καλύπτει το 40% του συνόλου των επιλεγμένων δαπανών τους.

Τα «Σχέδια Βελτίωσης» παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες-γεωργούς συνεπώς πρέπει να παρακολουθεί κανείς όλες τις ενδεχόμενες εξελίξεις που αφορούν στο θέμα. Εμείς στην Οικονομοτεχνική δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε με κάθε σχετική πληροφορία και όχι μόνο: μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα πρώτα δικαιολογητικά από έντυπο της εταιρείας μας, που θα είναι στη διάθεσή σας μόλις οριστικοποιηθεί η αντίστοιχη Κ.Υ.Α.

Ακόμη να σημειώσουμε ότι η εταιρεία μας,  με την πολυετή εμπειρία στο χώρο, παρέχει υπηρεσίες σύνταξης φακέλων υποψηφιότητας και συνεχή στήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών  σχεδίων σε αγρότες, εταιρείες και κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις με αγροτική δραστηριότητα. Η πολυετής μας πείρα στον τομέα αυτό μας δίνει την δυνατότητα να υψηλά ποσοστά επιτυχίας  και πλήρη ενημέρωση στους πελάτες μας.

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ : αφού σας παρακινήσουμε και σήμερα να μην ξεχνάτε ότι παρά την οικονομική κρίση –και σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της- οι ευκαιρίες είναι πολλές και διαθέσιμες για όσους από σας είναι διαθέσιμοι να τις αδράξουν.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ