Σχέδια Βελτίωσης 02/08/2010

2 Αυγούστου, 2010

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 380.000 € ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ 500.000 €

Μέχρι και με 105.000 ευρώ για την αγορά τρακτέρ και με 45.000 ευρώ για την αγορά δενδροκομικού τρακτέρ χρηματοδοτούνται οι παραγωγοί που θέλουν να ενταχθούν στο Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Αυγούστου.

 

Γενικές επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

α) δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι υποκατηγορίες: i) σταβλικές εγκαταστάσεις, ii) μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, iii) εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση παραγωγής, iv) αποθήκες και αποθηκευτικοί χώροι, v) θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, και vi) περιφράξεις και περιβάλλον χώρος για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

β) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: i) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός, ii) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός για την προσαρμογή της εκμετάλλευσης στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, iii) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας, iv) μηχανήματα και εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, v) μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής, vi) μηχανήματα και εξοπλισμός ασφαλείας των εγκαταστάσεων, των εφοδίων και των προϊόντων, vii) μηχανήματα και εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διαδικασιών της εκμετάλλευσης, viii) μηχανήματα και εξοπλισμός πληροφορικής συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, ix) μηχανήματα και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, και x) εξοπλισμός γραφείου.

Στην υποκατηγορία μηχανήματα εργαλεία και εξοπλισμός περιλαμβάνονται: i) κάθε αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα, ii) κάθε γεωργικό μηχάνημα, εργαλείο και εξοπλισμός.

Στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα περιλαμβάνονται κάθε αυτοκινούμενο γεωργικό μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εργασιών ή την εκτροφή των ζώων, όπως: ελκυστήρες, ενσιροδιανομείς, φορτωτές τύπου skid-streer (φορτωτάκια), κτηνοτροφικά μηχανήματα πολλαπλών χρήσεων κλπ.

γ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος,

δ) δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών,

ε) δαπάνες εγγείων βελτιώσεων,

στ) δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών,

ζ) δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, και

η) γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω.

 

Γεωργικοί ελκυστήρες

Για να ενισχυθεί η δαπάνη του γεωργικού ελκυστήρα απαιτείται η τεκμηρίωση της ιπποδύναμής του σε σχέση με την παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται:

α) η μέθοδος που περιγράφεται στην με αριθ. 11277/26-04-02 εγκύκλιο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του ΥπΑΑΤ και στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών Οδηγιών της ίδιας Δ/νσης, όπως ισχύουν κάθε φορά, ή

β) η ελάχιστη ιπποδύναμη λειτουργίας των παρελκόμενων και του λοιπού εξοπλισμού της εκμετάλλευσης εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα, η λειτουργική προσαρμογή με τον ελκυστήρα και η ιπποδύναμη του υπόψη παρελκομένου ή εξοπλισμού.

 

Κατά παρέκκλιση:

α) δεν απαιτείται η τεκμηρίωση της ιπποδύναμης του ελκυστήρα, για ελκυστήρα έως 90 Ηp ή για δενδροκομικό ελκυστήρα έως 50 Hp των οποίων η ιπποδύναμη αντιστοιχεί σε επίπεδο εκπομπής ρύπων «ΦΑΣΗ ΙΙΙ Α».

β) ελκυστήρες που κατά την κρίση των οργάνων αξιολόγησης, έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα μεγαλύτερη της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης εγκρίνονται ως έχουν όσο αφορά το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης και με περικοπή στην παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης όσο αφορά το οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης.

Η δαπάνη αγοράς γεωργικού ελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 105.000 ευρώ και τα 45.000 ευρώ στην περίπτωση δενδροκομικού ελκυστήρα.

 

Πλαφόν δαπανών για άλλα μηχανήματα

α) Η δαπάνη αγοράς αυτοκινούμενων γεωργικών μηχανημάτων (π.χ. αυτοκινούμενος ενσιροδιανομέας, αυτοκινούμενος κτηνοτροφικός φορτωτής, κλπ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 70.000 ευρώ,

β) η συνολική δαπάνη αγοράς παρελκόμενων επεξεργασίας του εδάφους (π.χ. άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές, σκαλιστήρια κλπ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, με εξαίρεση τα γεωργικά πολυμηχανήματα κατεργασίας εδάφους που η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 55.000 ευρώ.

γ) η συνολική δαπάνη αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ, δ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης, μηχανημάτων και εξοπλισμού ασφαλείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ,

ε) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ,

στ) η συνολική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

ζ) η συνολική δαπάνη αγοράς και μεταφοράς εξοπλισμού γραφείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 ευρώ.

Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι στο ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της δημόσιας δαπάνης της αίτησης ενίσχυσης.

 

Ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης επί του οποίου υπολογίζεται η αναλογούσα δημόσια δαπάνη [ενίσχυση] δεν μπορεί να υπερβεί ανά αίτηση ενίσχυσης:

α) Φυτική Παραγωγή: τα εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000 €). Εφόσον εκπληρώνεται η πιο πάνω προϋπόθεση, δηλαδή η προϋπόθεση των επενδύσεων στην φυτική παραγωγή, ο μέγιστος προϋπολογισμός δύναται να προσαυξάνεται:

i) κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει και δαπάνες «καθετοποίησης της παραγωγής» (κτίρια και εξοπλισμός) και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισμός των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ αφορά τις δαπάνες αυτές.

ii) κατά ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει και δαπάνες «αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών» και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισμός των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €) αφορά τις δαπάνες αυτές.

β) Ζωική Παραγωγή: τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €).

 

Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την κλιμάκωση των ποσοστών ενίσχυσης, την οποία σας περιγράψουμε στον παρακάτω πίνακα. Ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώνονται τα ποσοστά αποτυπώνει την πολιτική βούληση των αρμόδιων -για τη σχεδίαση της αγροτικής περιοχής της χώρας- αρχών να θέσει προτεραιότητες που θα εξυπηρετήσουν οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους τεράστιας σημασίας για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΔΡΑ/ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
Ειδικές Περιοχές Κανονική Περιοχή
ΝΕΟΣ                   ΓΕΩΡΓΟΣ 75% 60% 50%
ΛΟΙΠΑ       ΠΡΟΣΩΠΑ   50% 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η διαβούλευση αυτή που θα έχει διάρκεια πλέον των 20 ημερών έχει διπλό στόχο:

– να δώσει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η Απόφαση από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

– να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση, να ξεκινήσουν την προετοιμασία ώστε όταν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ο φάκελός τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα.

 

Δυο είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που τίθεται για διαβούλευση:  

– η καινοτομία, με την υπαγωγή επιλέξιμων δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

– η απλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας καταργώντας πολλά δικαιολογητικά και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλλουν στη διαβούλευση αυτή, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

 

Διαβάστε εδώ τη σχετική Απόφαση για τα Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης