Σχέδια Βελτίωσης 08/2010

15 Αυγούστου, 2010

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα πολυαναμενόμενα προγράμματα για τους παραγωγούς της χώρας, το  πρόγραμμα που είναι πιο γνωστό σε όλους ως «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ», το οποίο αφορά επενδύσεις του γεωργικού τομέα και εντάσσεται στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται μετά την λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 20/08.

Με τα Σχέδια Βελτίωσης ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με χρηματοδότηση των προτάσεων που προβλέπουν  την οικονομικότερη χρήση των συντελεστών παραγωγής –δηλ. τη μείωση του κόστους παραγωγής-  και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στη γεωργική εκμετάλλευση. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει επίσης να προβλέπουν μέτρα για την εργασιακή ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση ανταγωνιστικών  καλλιεργειών που θα συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση της γεωργίας. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να  συνάδουν με τον κύριο στόχο του προγράμματος, που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 

Τα Σχέδια Βελτίωσης προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες ενίσχυσης επενδυτικών δράσεων στις οποίες σκοπεύουν να προχωρήσουν οι δικαιούχοι μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

 • Υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις γεωργών-φυσικών προσώπων ή και νομικών προσώπων.
 • Συνεργαζόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Νέοι Γεωργοί
 • Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις προκειμένου να μετεγκατασταθούν για λόγους αναγκαιότητας που επιβάλλουν διατάξεις που αφορούν στη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι είδους επενδύσεις θα ενισχυθούν, ώστε να γίνει ακόμη πιο φανερή η τεράστια σημασία των «Σχεδίων Βελτίωσης» για τους παραγωγούς αλλά και για το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας. Με το πρόγραμμα λοιπόν ενισχύονται:

 • Η κατασκευή ή/και ο εκσυγχρονισμός της γεωργικής εκμετάλλευσης σε κατασκευαστικά στοιχεία όπως αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  θερμοκήπια κ.α.
 • Η αγορά ή χρονομίσθωση νέου, σύγχρονου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών.
 • Ο εξοπλισμός με προϊόντα πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Σημαντικές δαπάνες που αφορούν στην ικανοποίηση των νομικών  και διοικητικών απαιτήσεων του μέτρου όπως οι αδειοδοτήσεις, καθώς επίσης και οι αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές μελετών κ.α.
 • Οι απαραίτητες έγγειες βελτιωτικές παρεμβάσεις όπως γεωτρήσεις, και αρδευτικά συστήματα που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του νερού.
 • Η εισαγωγή στη γεωργική εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, έως 30KW.
 • Οι απαραίτητες δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων ειδικών εκτροφών όπως είναι η σαλιγκαροτροφία και η εκτροφή μονόπλων κ.α.
 • Οι απαραίτητες δαπάνες για τη δημιουργία και λειτουργία μόνιμων φυτειών προωθούμενων ειδών, όπως είναι λόγου χάρη οι ροδιές ή οι κρανιές κ.α..
 • Οι δαπάνες για τη λήψη μέτρων αλλά και την αγορά τεχνολογιών που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων.
 • Οι δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, και γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω.

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο τα «Σχέδια Βελτίωσης» θεωρούνται από τους παραγωγούς εξαιρετική ευκαιρία για το μέλλον της επιχείρησής τους, είναι τα ποσά αλλά και τα ποσοστά ενίσχυσης. Η ενίσχυση που θα διατεθεί στην επιλεγμένη επενδυτική πρόταση θα έχει τη μορφή της επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της καθορίζεται αφενός από το άθροισμα των επιλέξιμων δαπανών και αφετέρου από το συντελεστή δηλαδή το ποσοστό της ενίσχυσης.

 

Ειδικότερα ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης επί του οποίου υπολογίζεται η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (ενίσχυση) δεν μπορεί να υπερβεί ανά αίτηση ενίσχυσης:

α) Φυτική Παραγωγή: τα εκατό ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000 €). Εφόσον εκπληρώνεται η πιο πάνω προϋπόθεση, δηλαδή η προϋπόθεση των επενδύσεων στην φυτική παραγωγή, ο μέγιστος προϋπολογισμός δύναται να προσαυξάνεται:

i) κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει και δαπάνες «καθετοποίησης της παραγωγής» (κτίρια και εξοπλισμός) και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισμός των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ αφορά τις δαπάνες αυτές.

ii) κατά ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000 €) στην περίπτωση που η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει και δαπάνες «αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών» και υπό την προϋπόθεση ότι ο επιπλέον προϋπολογισμός των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €) αφορά τις δαπάνες αυτές.

β) Ζωική Παραγωγή: τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €).

 

Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την κλιμάκωση των ποσοστών ενίσχυσης, την οποία σας περιγράφουμε στον παρακάτω πίνακα. Ο τρόπος με τον οποίο κλιμακώνονται τα ποσοστά αποτυπώνει την πολιτική βούληση των αρμόδιων -για τη σχεδίαση της αγροτικής περιοχής της χώρας- αρχών να θέσει προτεραιότητες που θα εξυπηρετήσουν οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς στόχους τεράστιας σημασίας για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΔΡΑ/ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
Ειδικές Περιοχές Κανονική Περιοχή
ΝΕΟΣ                   ΓΕΩΡΓΟΣ 75% 60% 50%
ΛΟΙΠΑ       ΠΡΟΣΩΠΑ   50% 40%

 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η διαβούλευση αυτή έχει διπλό στόχο:

– να δώσει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους πριν να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί η Απόφαση από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

– να παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση, να ξεκινήσουν την προετοιμασία ώστε όταν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ο φάκελός τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα.

 

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης που τίθεται για διαβούλευση:  

– η καινοτομία, με την υπαγωγή επιλέξιμων δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

– η απλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας καταργώντας πολλά δικαιολογητικά και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλλουν στη διαβούλευση αυτή, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Διαβάστε εδώ τη σχετική Απόφαση για τα Μεγάλα Σχέδια Βελτίωσης 

 

Τα «Σχέδια Βελτίωσης» παρέχουν εξαιρετικές ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες-γεωργούς συνεπώς πρέπει να παρακολουθεί κανείς όλες τις ενδεχόμενες εξελίξεις που αφορούν στο θέμα. Εμείς στην Οικονομοτεχνική δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για κάθε σχετική πληροφορία και όχι μόνο: μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα πρώτα δικαιολογητικά από έντυπο της εταιρείας μας, που θα είναι στη διάθεσή σας μόλις οριστικοποιηθεί η αντίστοιχη Κ.Υ.Α.

 

Ακόμη να σημειώσουμε ότι η εταιρεία μας,  με την πολυετή εμπειρία στο χώρο, παρέχει υπηρεσίες σύνταξης φακέλων υποψηφιότητας και συνεχή στήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών  σχεδίων σε αγρότες, εταιρείες και κάθε μορφής εκμεταλλεύσεις με αγροτική δραστηριότητα. Η πολυετής μας πείρα στον τομέα αυτό μας δίνει την δυνατότητα υψηλών ποσοστών επιτυχίας  και πλήρους ενημέρωσης των πελατών μας.

 

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ: αφού σας παρακινήσουμε και σήμερα να μην ξεχνάτε ότι παρά την οικονομική κρίση –και σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της- οι ευκαιρίες είναι πολλές για όσους από σας είναι διαθέσιμοι να τις αδράξουν.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr και να ενημερωθείτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας http://www.oikonomotexniki.com

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ