Τροποποίηση ΠΕΠ Τραπεζών 22/11/2010

22 Νοεμβρίου, 2010

Τροποποίηση της ΚΥΑ 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 για το ΕΣΠΑ ΜΜΕ

 

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 51862/ΕΥΣ 6887 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιεί την ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009
«Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως ισχύει».

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 2 της απόφασης ορίζεται ότι το Παράρτημα Ζ Υποκριτήριο 4.1 εδάφιο 1 της ΚΥΑ 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Υποκριτήριο 4.1. Διατήρηση θέσεων απασχόλησης (ΝΑΙ – ΟΧΙ)
Η δέσμευση για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης του έτους 2008 (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, [ΕΜΕ]), δηλώνεται από τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης κατά τη φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Επισημαίνεται ότι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των δικαιούχων της ενίσχυσης ελέγχεται από το έτος 2011 και έκτοτε και μέχρι και δύο (2) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης βάσει του έντυπου Ε7».

 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας διαβάστε εδώ