Πολιτική Ποιότητας ISO9001

Home General Pages ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η συγγραφή και τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας και ο καθορισμός των αντικειμενικών Ποιοτικών Στόχων για τις παραχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, καθώς και ο υψηλός διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανήκει στις Αρμοδιότητες της Μπαλλή Κυριακής.

Η Πολιτική Ποιότητας της ΟικοΝομοΤεχνικής, βασίζεται στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της, μέσω της πρόληψης κινδύνων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης καθώς και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,ISO 9001, το οποίο εφαρμόζει η εταιρεία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών.

Η Πολιτική Ποιότητας της ΟικοΝομοΤεχνικής, εστιάζεται στα παρακάτω:

Η επίτευξη των απαιτούμενων προδιαγραφών και δεσμεύσεων ως απόρροια απαιτήσεων συμβάσεων, νομοθετικών απαιτήσεων,κ.α.

Η ανασκόπηση και επανασχεδιασμός των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας.

Η πρόληψη της εμφάνισης μη Συμμορφώσεων, Παραπόνων, Αστοχιών και η άμεση επίλυσή τους.

Η διαρκής βελτίωση όλων των επίπεδων λειτουργίας της εταιρείας από τον σχεδιασμό μέχρι την παράδοση και την παρακολούθηση μετά την παράδοση, μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών και των επιμέρους Διαδικασιών τους.

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ακόμα και πέρα από τις προσδοκίες τους μέσα από την εφαρμογή μεθόδων ενεργητικής προσέγγισης, στοχεύοντας στην αύξηση της ικανοποίησής τους και την διεύρυνση της συνεργασίας με την εταιρεία.

Η ευθύνη της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας και της υλοποίησης όλων των απαραίτητων ενεργειών, για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, καθώς και ο σχεδιασμός, ο τακτικός συντονισμός, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του Σ.Δ.Π., ανατίθεται στη Μπαλλή Κυριακή.

Όλο το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας αναλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου να εφαρμόσει την Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας και να προβεί στην πλήρη και σωστή εφαρμογή της.

Πιστοποιητικό ISO 9001

Πιστοποιητικό ISO 27001