Οικονομοτεχνική - Μπαλλή Κυριακή

Αναπτυξιακή Εταιρία

Home General Pages Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας ΟικοΝομοΤεχνική

Η Εταιρεία ΟικοΝομοΤεχνική, αναγνωρίζει και σέβεται την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία χειρίζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της .Έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική της, στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) 2016/679/ ΕΚ.

Με την παρούσα δήλωση η Εταιρεία ΟικοΝομοΤεχνική επιθυμεί να ενημερώσει τους συναλλασσομένους, με ποιά ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται πληροφορίες που τους αφορούν, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα τους, τις κατηγορίες των δεδομένων τους, τις πηγές των δεδομένων τους, τα κριτήρια προσδιορισμού της χρονικής περιόδου τήρησης των προσωπικών δεδομένων τους, την δυνατότητά τους να ασκήσουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης και κατά περίπτωση, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, την περίπτωση τυχόν διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, την ευχέρεια των προσώπων να καταγγείλουν κάθε παραβίαση των σχετιζομένων με τα προσωπικά τους δεδομένα δικαιωμάτων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και την τήρηση σχετικών πολιτικών προστασίας και εγγυήσεων Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας.

Εγγύηση Ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων μέσω των παρακάτω παραγόντων:

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων
 2. Πηγές Δεδομένων 
 3. Κατηγορίες Δεδομένων
 4. Σκοπός Επεξεργασίας 
 5. Νομικές βάσεις Επεξεργασίας

 Οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας τυγχάνουν οι κάτωθι : 

 • Άρθρο 6παρ1α ΓΚΠΔ

Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

Στην βάση αυτή στηριζόμαστε π.χ. για να συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

 • Άρθρο 6παρ1β ΓΚΠΔ

Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης. Στη βάση αυτή στηριζόμαστε π.χ. για να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης πάσης φύσεως συμβάσεων.

 • Άρθρο 6παρ1γ ΓΚΠΔ

H επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο. Στη βάση αυτή στηριζόμαστε για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας π.χ. φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις.

 • Άρθρο 6παρ1στ

H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων. Ειδικότερα, στη βάση αυτή στηριζόμαστε:

 • Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας είναι η προστασία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και αύλων), η Aσφάλεια των προσώπων των εργαζομένων, ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Υπογραμμίζεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο και γίνεται μόνο για τους ως άνω σκοπούς Ασφάλειας.

6. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Τα προσωπικά δεδομένα σας ΔΕΝ διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

7. Κοινοποίηση σε Τρίτους 

Η Εταιρεία ΟικοΝομοΤεχνική  δεν προβαίνει σε αθέμιτη κοινοποίηση ή διαβίβαση σε τρίτους των προσωπικών δεδομένων σας .

8. Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων σας

Η Εταιρεία ΟικοΝομοΤεχνική  διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την λήξη του η Εταιρεία διατηρεί σύννομα τα προσωπικά σας δεδομένα όταν είναι αναγκαία για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωση απορρέουσα από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου (ενδεικτικά διατάξεις της Εργατικής, Φορολογικής Ασφαλιστικής και Διοικητικής Νομοθεσίας), καθώς και στην περίπτωση που η διατήρηση τυγχάνει αναγκαία για την θεμελίωση άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας :

Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε:

α) Επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας και

β) Αντίγραφο αυτών των δεδομένων Δικαίωμα διόρθωσης

γ) Διόρθωση των δεδομένων σας

δ) Διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον δεν επιθυμείτε πια αυτά τα δεδομένα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας . Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για ένα απόλυτο δικαίωμα, καθώς η περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία τυγχάνει σύννομη, όταν είναι αναγκαία, για λόγους όπως, η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Εταιρείας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Εναλλακτικά του δικαιώματος για διαγραφή και του δικαιώματος εναντίωσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

στ) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από την Εταιρεία ως υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο(π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ) και να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαβιβάσει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι είτε η συγκατάθεσή σαςείτε η εκτέλεση σύμβασηςστην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (άρ. 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ),
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε εσάςως υποκείμενο των δεδομένων και έχουν παρασχεθεί από εσάς από αυτό.
 • Η άσκηση του δικαιώματος δεν επηρεάζει δυσμενώςτα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

στ) Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να  αντιτάσσεστε , ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν η επεξεργασία βασίζεται είτε σε (καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στην (ύπαρξη εννόμου συμφέροντος από πλευράς της Εταιρείας), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ . η)Δικαίωμα στην μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εάν η Εταιρεία χρειασθεί να λάβει απόφαση που παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς με αποκλειστικά αυτοματοποιημένη μέθοδο συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

10. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε Καταγγελία στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Σε περίπτωση που λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ότι έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην Εταιρεία για το σχετικό ζήτημα έχετε δηλαδή  ασκήσει προς την Εταιρεία τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση εντός μηνός (παρατεινομένης της προθεσμίας σε δυο μήνες σε περίπτωση πολύπλοκου αιτήματος) και είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την Εταιρεία δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 TK 11523, Αθήνα complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628) και για περισσότερες πληροφορίες δείτε και την δικτυακή Πύλη της Αρχής www.dpa .gr

11. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο . Η Εταιρεία διαθέτει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκαμψης από καταστροφή τα οποία περιοδικά δοκιμάζει και επικαιροποιεί , έχει μάλιστα θεσπίσει και εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την Ασφάλεια και προστασία των δεδομένων που επεξεργάζεται. Προσέτι για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει αναθεωρήσει τις συμβάσεις που διατηρεί με εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να τους δεσμεύσει συμβατικά στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ με λήψη και τήρηση μέτρων εξασφάλισής τους από κινδύνους καταστροφής απώλειας, αλλοίωσης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο και με υπογραφή τήρησης ρήτρας εμπιστευτικότητας.

12. Πολιτική Cookies

α) Ποιος νόμος ισχύει; 

Τα cookies διέπονται από την e-privacy οδηγία 2002/58/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136 /ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν 3471/2006), όπως ρητώς προβλέπεται και εις τον 2016/679 Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αιτιολογική σκέψη 173. Σύμφωνα με ισχύον δίκαιο Ν3471/2006 (οράτε άρθρο 4παρ5 του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 Ν 4070/2012 ) «Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.»

β) Εγκαθίστανται και cookies χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μου; 

Υπάρχουν «cookies» που έχουν εκτιμηθεί από την Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29* ως τεχνικά – λειτουργικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Για αυτά ο νόμος δεν απαιτεί προηγούμενη συγκατάθεση.

γ) Πώς να ελέγχετε τα cookies 

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Περισσότερες λεπτομέριες για τα cookies